หมู่คณะศาลาแดงเตรียมจิตใจ….สู่สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24

s9 (Large)

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ สวดภาวนา ร่วมวจนพิธีกรรมกับหมู่คณะซิสเตอร์ เพื่อไตร่ตรองสิ่งที่ได้ตอบคำถาม เกี่ยวกับข้อท้าทาย ก้าวเดินของหมู่คณะ ตามจดหมายเชิญชวนของมาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่ได้ชิญชวนให้ศึกษาเอกสารแนวทางสู่สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24 ตามพระวาจาที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2, 5) ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” โดยหมู่คณะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อท้าทาย กาวเดิน การเลือกของหมู่คณะ สำหรับสมัชชาใหญ่ในครั้ง 24 นี้ คำตอบนี้ได้มาจากกลุ่มศิษย์เก่า ตัวแทนนักเรียนหอพัก ผู้ร่วมงาน และจากสมาชิกในหมู่คณะ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *