พระศาสนจักรทนทุกข์และภาวนาเพื่อชาวยูเครน

pray

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงทราบดีว่าการเจรจาทางการเมืองไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนจิตใจ  พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงกระทำได้

ในการประทานโอวาท พระองค์ท่านทรงวิงวอนพระนางมารีย์ราชินีแห่งสันติภาพ โปรดรักษาโลกให้พ้นจากสงครามอันบ้าคลั่ง และทรงเชิญชวนไปยังคริสตชนและศาสนิกชนต่างความเชื่อทั้งหลาย ขอให้ทุกคนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการภาวนาเพื่อสันติภาพ

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2022  ซึ่งเป็นวันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต   ทรงขอให้เป็นวันภาวนาพลีกรรม ถือศีลอดอาหารเป็นพิเศษ เพื่อสันติภาพและยุติการทำสงครามในยูเครน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *