“…อย่าเหน็ดเหนื่อยกับการหว่านความดี”

image

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเทศกาลมหาพรต

“…อย่าเหน็ดเหนื่อยกับการหว่านความดี”

มหาพรตเป็น “ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นฟูชีวิตทั้งแบบส่วนตัวและหมู่คณะ ซึ่งนำเรามุ่งไปสู่ปัสกาของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพอีกครั้ง”  บ่อยครั้งในชีวิตของเราเกิดความโลภ ความจองหอง ความอยากที่จะมี ครอบครอง และสะสมจนเกินพอดี  เทศกาลมหาพรตเชิญชวนให้เรากลับใจใหม่ เปลี่ยนความคิด เพี่อให้ชีวิตพบความจริงและความงดงาม  ไม่ได้ “มี” มากกว่าที่จะ “ให้”  ไม่คิดแต่จะ “สะสม”  แต่หว่านความดีและการแบ่งปัน  นี่คือสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำในสารสำหรับเทศกาลมหาพรต 2022  โดยระลึกว่า เวลานี้  “…เป็นการดีที่จะทำการหว่านพืชผล โดยคำนึงถึงการเก็บเกี่ยว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *