ชาวธิา…ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์…

IMG_0225 (Large)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2017 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ร่วมกันฉลองพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณพระนางสำหรับการปกป้องคุ้มครองดูและการอวยพรตลอดมา นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันขอพระพรโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ ขอพระมารดาได้ปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ต่อไป  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *