ฉลอง “มารดาผู้ก่อตั้งคณะ”…นักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล

Bungkan_2020 (1) (Large)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2020 โอกาสฉลองประจำปีของนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมใจกันเฉลิมฉลองท่านนักบุญ โดยแต่ละหมู่คณะทั้ง 10 แห่ง ได้เตรียมใจด้วยการทำตรีวาร และเฉลิมฉลองในวันที่ 13 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย แต่ลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความหมาย มีการภาวนา การย้อนรำลึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวประวัติของนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ประดับประดาสถานที่ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายและบ่งบอกถึงชีวิตของท่านนักบุญ
ในช่วงเช้าของวันที่ 13 พฤษภาคม หลายหมู่คณะได้ร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมายที่ได้รับจากมารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ เฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่เตรียมเฉลิมฉลอง 150 ปีของการก่อตั้งคณะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ประทับอยู่ ดังคำกล่าวของนักบุญยอห์น บอสโก ที่ว่า “พระนางมารีย์ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในครอบครัวซาเลเซียน
โอกาสวันฉลองของคณะนี้ คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อเจ้าคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้มาอวยพรเป็นพิเศษหมู่คณะแขวงที่ศาลาแดง …พวกเราขอขอบคุณท่านในความเป็นบิดาที่ใจดีเสมอ

นอกจากนี้ ในวันนี้ บางหมู่คณะได้แสดงเมตตาจิตแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในภาวะลำบากเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการแบ่งปันถุงยังชีพ เพื่อสานต่อจิตตารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งคณะในการก้าวออกไปหาผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือด้วยใจเมตตา…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *