พระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์

20170125_Pope_chiusura della settimana per l'unita'

ช่วงเย็นวันพุธที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์ โอกาสปิดสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปาโล นอกกำแพงกรุงโรม ท่ามกลางผู้แทนของพระศาสนจักรต่างๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

พระสันตะปาปาตรัสว่า
– นักบุญเปาโลเคยเบียดเบียนคริสตชน แต่แล้ว ท่านก็เปลี่ยนจากการเป็นคนที่เชื่อในความสามารถของตนเองและปฏิบัติตนตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด มาเป็นคนที่กลับใจและศรัทธาต่อความรักของพระเจ้าผู้ทรงมอบพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ให้กับเรา
– เหมือนกับนักบุญเปาโล เราแต่ละคนได้รับการอภัยโทษและรับความรักจากพระเจ้า เราถูกเรียกให้มาประกาศพระวรสารแห่งการคืนดีผ่านทางวาจา การดำเนินชีวิต และการทำตนเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตที่คืนดีกัน การคืนดีที่แท้จริงระหว่างคริสตชนจะบรรลุผลต่อเมื่อเราตระหนักถึงพระพรที่แต่ละคนมีและเรียนรู้พระพรนั้นจากคนอื่น เราตระหนักและเรียนรู้ด้วยความสุภาพและเชื่อฟัง โดยไม่ต้องให้ใครมาเรียนรู้จากเราก่อน
– โอกาสครบรอบ 500 ปีที่ มาร์ติน ลูเธอร์ ปฏิรูปศาสนาคริสต์ คริสตชนต้องตระหนักถึงสิ่งที่เกิดในอดีตและต้องอย่าให้ตนเองจมปลักอยู่กับเรื่องเหล่านั้น คริสตชนต้องให้พระเจ้าบันดาลให้สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น จงเปิดตัวเองให้กับความหวังแล้วเราจะไม่ผิดหวัง
– คริสตชนทุกนิกายควรใช้ประโยชน์ในทุกโอกาสที่พระญาณสอดส่องของพระเจ้านำเรามาพบกัน ในการสวดภาวนาและประกาศความรักของพระเจ้าร่วมกัน รับใช้ร่วมกัน เฉพาะอย่างยิ่ง รับใช้ผู้ที่ยากไร้และถูกทอดทิ้ง
– ในความเป็นจริงแล้ว ความรักคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนงานคริสตศาสนสัมพันธ์ รักแท้ไม่ลบล้างความชอบธรรมที่แตกต่างของพระศาสนจักรต่างๆ แต่จะนำเราคืนดีกันและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *