Category: FMA_News_1

FMA_News_1
0T0A0139 (Large)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ซ.ร.

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำของโรงเรียนเซนต์เมรี่ เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีคนใหม่ ที่ทำหน้าที่ดูแลติดตาม ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร และซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ผู้รับผิดชอบนักเรียนประจำ หลังจากนั้นซิสเตอร์ยุพดีได้ให้ให้ข้อคืดเกี่ยวกับการติดตามดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่ นอกจากนี้ซิสเตอร์สุรนารี ได้ชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติของบ้านเด็กประจำ เพื่อการดำเนินชีวิตร่วมกันจะได้เป็นไปในความรัก ความยินดีและการรู้รับผิดชอบของนักเรียนประจำทุกคน…more photos…

FMA_News_1
1527257980686
ภายใต้พระภูษาของพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อเย็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 นักศึกษาหอพักเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมกับหมู่คณะซิสเตอร์และพนักงานในบ้าน ได้ร่วมใจกันภาวนาภายในวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ วอนขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่อย่างดี โดยฝากตัวเองไว้กับพระมารดา หมู่คณะได้จัดเตรียมวจนพิธีกรรม การภาวนาและการถวายสัญญาลักษณ์ต่างๆ พร้อมทั้งดอกกุหลาบถวายแด่พระมารดา ทั้งนี้โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ พวกเขาจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การเรียน และปกป้องจากภยันตรายทั้งฝ่ายกายและจิตใจ เพื่อให้แต่ละคนเป็นดังก้อนอิฐที่มีสีสรรในความงดงามแห่งพรพิเศษของแต่ละคน และเพื่อทุกวันของชีวิตจะได้ก้าวเดินไปในความรู้คุณต่อพระมาดา…..ท่ามกลางเพื่อนพี่น้อง… more photos…

FMA_News_1
IMG_5022 (Large)
ขอพรโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่…

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อขอพรพระในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ เป็นประธาน โอกาสนี้คุณพ่อยอห์น ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน และได้ประพรมน้ำเสกอวยพรแก่คณะครู นักเรียน และเสกห้องเรียนและอาคารเรียนด้วย ช่วงสุดท้าย ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ได้ร่วมถวายจดหมาย มอบดอกไม้แด่พระมารดาและร่วมกันภาวนาเพื่อวอนขอพระพรต่าง ๆ จากพระพระเจ้า โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ …more photos…

FMA_News_1
ST_2018_welcome (2) (Large)
ยินดีต้อนรับ…

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ได้ต้อนรับ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีและผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาลและหอพักนักเรียนประจำ พร้อมทั้งต้อนรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ท่าน ในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวซาเลเซียน more photos…

FMA_News_1
P1110156 (Large)
ร่วมกันฉลองสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

ด้วยความรัก ความกตัญญู ความผูกพันธ์ต่อมารดาแห่งความเชื่อ และรูปแบบจิตตารมณ์มอร์เนเซ หมู่คณะศาลาแดง และหมู่คณะมารีนิรมล หัวหมาก ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018โอกาสนี้ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ได้ให้ข้อคิด แก่ผู้มาร่วมพิธี โดยเชิญชวนให้มองแบบอย่างความสุภาพเรียบง่าย ความถ่อมตนของมาเดอร์มัสซาแรลโล นอกจากนี้หลังพิธี สมาชิกได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในบรรยากาศของครอบครัวซาเลเซียนอย่างแท้จริง more photos…  

FMA_News_1
20180427_SD_Partecipate Religious Nation (4) (Large)
ร่วมพิธีแต่งตั้งบิชอปและสถาปนาศาสนาจารย์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2018 ซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน และซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน พร้อมกับตัวแทน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปร่วมพิธีแต่งตั้งบิชอปและสถาปนาศาสนาจารย์ ของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย ณ โบสถ์กลาง สำนักงานใหญ่ สลท.188 ซอยเริ่มเจริญ ถ.สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ….more photos…

FMA_News_1
20130413_NVZ_Songkran (4)
อวยพรวันสงกรานต์ คำขอบคุณจากใจกตัญญู…

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2018 วันสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนจดจำ มิอาจลืมเลือนได้ คือวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทยของเรา วันนี้เยาวชนธิดารักษ์ เยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก คุณครูผู้ดูแล และคณะซิสเตอร์ในหมู่คณะได้รดน้ำดำหัวตามประเพณีไทยเพื่ออวยพรและขอพรผู้ใหญ่ด้วยความรักเคารพและรู้คุณ โอกาสนี้เด็กธิดารักษ์ได้กล่าวขอบคุณซิสเตอร์สายสมร ศิริรัตนกูล ผู้เป็นประดุจมารดาที่ให้การดูแลเอาใจใส่พวกเขาตลอดระยะเวลา 3 ปี ความรักกตัญญูนี้จะยังคงจารึกอยู่ในดวงใจของพวกเขาต่อไปด้วยการพยายามเป็นเด็กดีและภาวนาสำหรับซิสเตอร์เสมอ…more photos…

FMA_News_1
20180401_NVZ_welcome girls (3) (Large)
พระพรแห่งกระแสเรียกใหม่ ความชื่นชมยินดีวันสมโภชปัสกา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2018 บ้านมารีย์นิรมลทิน สามพราน ได้ต้อนรับเยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก 5 คน ซึ่งเป็นประหนึ่งเมล็ดพันธุ์ดีที่ค่อย ๆ เจริญเติบโตเพื่อแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงรักและทรงเรียกเขาแต่ละคนให้ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น พวกเขาได้เริ่มลิ้มรสบรรยากาศแห่งครอบครัวที่เรียนรู้ชีวิตคริสตชนอย่างเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสวันสมโภชปัสกา วันแห่งความชื่นชมยินดี ซึ่งรวมใจสมาชิกทุกคนในหมู่คณะของเรา รวมทั้งเด็กกลุ่ม “ธิดารักษ์” อำนวยพรความสุขแห่งเทศกาลปัสกาแด่ซิสเตอร์สายสมร ศิริรัตนกูล อธิการิณี คณะซิสเตอร์ และมอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพซึ่งกันและกัน …more photos…

FMA_News_1
IMG_1938_resize
ค่ายปาสกา “Jesus is my light”

คณะซิสเตอร์โรงเรียนเซนต์เมรี่  อุดรธานี ได้จัดค่ายปัสกา ในหัวข้อ  “Jesus is  my  light” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน  2018 ให้กับนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจร่วมฉลองสมโภชปัสกาอย่างดี โดยเฉพาะในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้  โอกาสนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายได้มีโอกาสเรียนคำสอนและร่วมพิธีกรรมอย่างเข้มข้นมากกว่า ทั้งในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์  วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์   นักเรียนได้รู้ความหมายและร่วมพิธีกรรมอย่างศรัทธา นอกจากนั้น  นักเรียนยังได้มีโอกาสจาริกที่วัดนักบุญโรซา แห่งลีมา  ที่บ้านคำสีดา  ทั้งยังเป็นโอกาสการพักผ่อนในบรรยากาศคริสตชน ณ สวนน้ำที่เย็นสบาย พวกเขาทุกคนต่างมีความสุข สนุกสนาน  อิ่มทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต more photo…

FMA_News_1
mu mary (Large)
ม.อ. พักผ่อนประจำปี…

ซิสเตอร์ดาริณี หมั้นทรัพย์ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ พร้อมด้วยคณะครู และผู้ติดตาม จำนวน 66 คน ไปทัศนศึกษาและพักผ่อนประจำปี ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ บ้านทะเลดาวโฮมสเตย์ บางชัน จันทบุรี และร่วมกันแสวงบุญ ขอพรจากแม่พระ ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล ที่จันทบุรี ในบรรยากาศแห่งความรัก ฉันพี่น้อง สนุกสนานเต็มด้วยเสียงเพลง หัวเราะ ขอบคุณแม่พระสำหรับพระพรสองวันที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  more photos…