งานชุมนุมเยาวชนเขต 2 สังฆมณฑลเชียงใหม่

01

วันที่ 25-28 เมษายน 2024  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท และตัวแทนเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทองจำนวน 7 คน ได้ไปร่วมวันชุมนุมเยาวชนเขต 2 เชียงใหม่  ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานในหัวข้อ “รวมพลัง  รักษ์โลก รักชีวิต” สิ่งแวดล้อม คือ ของส่วนรวมเป็นมกดกของมนุษยชาติที่พวกเราทุกคน ต้องร่วมกันรักษาไว้ (สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส)
ในวันเหล่านี้ได้มีกิจกรรมการอบรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเยาวชนกับผู้อภิบาลและระหว่างเยาวชนด้วยกัน การหลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด เปิดมุมมองด้านกระแสเรียก  รื้อฟื้นชีวิตคริสตชนพื้นฐานให้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นโดยผ่านทางการร่วมพิธีกรรม การเรียนคำสอน การรับศีลอภัยบาปและการรับศีลมหาสนิท เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งสร้าง รวมพลังรักษ์โลก รักษ์สิ่งสร้าง  และโอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ได้รับเชิญแบ่งปันกับเยาวชนเกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “ฉันเป็นคนธรรมดา หรือเป็นคนพิเศษ”   บรรยากาศภายในค่ายทุกคนมีความสุขและได้รับประสบการณ์ที่ดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จำนวนเยาวชนที่มาร่วมค่ายทั้งหมดประมาณ 670 คน   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *