วันนักบวชสากล

9

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023   สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน (โรงเรียนเซนต์เมรี่) และหมู่คณะวิสุทธิวงศ์  อุดรธานี ร่วมงานชุมนุมนักบวชสากลระดับสังฆมณฑลอุดรธานี ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี   โดยคุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ อธิการบ้านมหาไถ่ คณะพระมหาไถ่ ประธานชมรมนักบวชชาย และซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  ประธานชมรมนักบวชหญิงรับผิดชอบโครงการวันนักบวชสากลประจำปีนี้   หลังจากการแนะนำนักบวชคณะต่าง ๆ  แล้ว ได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ฆราวาสและนักบวชก้าวไปด้วยกันในพันธกิจของพระศาสนจักร” โดยคุณพ่อ ดร.พิชาญ ใจเสรี คณะพระมหาไถ่  ท่านได้เล่าการทำงานของบรรดามิชชันนารีในสังฆมณฑล อุดรธานี การมีวิสัยทัศน์ในการประกาศข่าวดี และแบบอย่างของการทำงานการประกาศข่าวดีของฆราวาสบางท่าน   ทุกท่านรับฟังการบรรยายด้วยความสนใจและปลุกจิตสำนึกถึงพันธกิจการทำงานร่วมกันระหว่างฆราวาสและนักบวช ตามกระบวนการซีนอดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำเสนอให้กับพระศาสนจักร

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโดยบิชอป ยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย ประธานในพิธี  มีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณตน  25 ปี 50 ปี และ 60 ปี แก่ผู้ฉลอง 4 ท่าน  เราขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานในวันนี้ได้สำเร็จไปอย่างดี บรรยากาศการพบปะกันในวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี แบบครอบครัว และเป็นกันเอง ขอบพระคุณ พระคุณเจ้ายอแซฟ ลือชัย ธาตุวิชัย   เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าของสถานที่และอาหารที่ยอดเยี่ยม   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *