หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรฯ ฉลอง 150 ปี ธมอ

07

วันพุธที่ 24  สิงหาคม 2022 หมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี  ได้ทำการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์เมรี่ ร่วมกับสัตบุรุษอาสนวิหารพระมารดานิจานุเคราะห์ ครูคาทอลิก ผู้ร่วมงาน พนักงาน  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  โดยมีบิชอปลือชัย ธาตุวิสัย  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ 6 องค์ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับหมู่คณะซิสเตอร์  ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความรักความกตัญญูต่อพระมารดามารีย์อุปถัมภ์พร้อมกับชุมชนในบรรยากาศแห่งครอบครัว  นักเรียนกลุ่มเลาราเป็นนักขับในพิธีมิสซา   มีการมอบแม่พระ  และธงสัญลักษณ์  ให้กับครอบครัวที่ต้อนรับการจาริกของแม่พระในการออกเยี่ยมบ้าน  จบพิธี  ซิสเตอร์ ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี  ได้มอบเหรียญแม่พระเป็นที่ระลึกให้ทุกคนที่มาร่วมในงาน พร้อมรับอาหารว่าง และสังสรรค์อย่างเป็นกันเองในบรรยากาศครอบครัว   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *