อบรมครูและพนักงานในโรงเรียน

IMG_1442 (Large)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2022   หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ได้จัดการอบรมพนักงานใน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ตามอุดมการณ์ประจำปี STAR  เพื่อวางแนวปฏิบัติประจำปี โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่  กิจสกุล  อธิการิณี เป็นผู้ให้การอบรม เกี่ยวกับความเป็นมาของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์โอกาสเตรียมฉลอง 150 ปี และสร้างความตระหนักและความมั่นใจว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันมีหน้าที่รักษ์ และดูแลโลกของเราให้น่าอยู่  และในวันเดียวกันได้อบรมคุณครูแผนกอนุบาล ในหัวข้อ “ทำความดีด้วยใจรัก”  โดยนำพระวรสารเกี่ยวกับผู้เลี้ยงแกะที่ดีให้คุณครูได้ไตร่ตรอง และได้ให้ข้อคิดในฐานะที่เราเป็นครูไม่มีควรเลือกปฏิบัติ เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความความรัก การดูแลเท่าเสมอกัน และเรามีหน้าที่ที่จะดูแลพวกเขาให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เรามีหน้าที่ขัดเกลาเขาด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยใจรัก ตามแบบฉบับองค์พระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *