ธมอ ร่วมงานวันศาสนสัมพันธ์

120299434_10207796576067784_8154767603756535512_o (1) (Large)

วันที่ 2 ตุลาคม 2020  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จัดงานวันศาสนสัมพันธ์ ในโอกาสวันระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี และ ระลึกถึงบาทหลวง ไพศาล อานามวัฒน์ รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านศาสนสัมพันธ์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคน   ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ได้ร่วมกิจกรรมในงานนี้ ณ ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมในพระศาสนจักรคาทอลิก โดยวิทยากร ดร.มงคล สามารถ (วิทยากรอารมณ์ดี) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทอารมณ์ดีกรุ๊ป และเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแคกรุงเทพฯ จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ โบสถ์เซนต์โธมัส โดย มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเจ้าหน้าที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ทุน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้พัฒนาฝึกศักยภาพการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาการมองโลกในแง่ดีส่งเสริมกันและกัน ให้ความเคารพเชื่อมั่นในผู้นำที่เราเลือกและในขณะเดียวกันนั้นผู้นำต้องสร้างความมั่นใจกับผู้ร่วมงานว่าจะพาไปในเส้นทางที่ถถูกต้องเคารพเชื่อใจในกันและกัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *