วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

03

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2020
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020   พิธีแบ่งออกเป็น 2 ระดับ โดย ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซิสเตอร์ นุจรินทร์ บุดดา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลของแผนกอนุบาล   คณะครู นักเรียน และตัวแทนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน   ประธานประกอบพิธีถวายพุ่มทอง – พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียน แพร อ่านบทอาเศียรวาท และประกอบวจนพิธีกรรมอธิษฐานภาวนาแด่พระองค์ท่าน  ทุกคนร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา และบทเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันจบพิธี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *