ม.อ. พบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

IMG_0934 (Large)-e932b146ec

ม.อ. พบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดพบปะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก ณ บ้านธารพระพร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

ในหัวข้อ “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา (ลก 6:36) เพื่อให้สอดคล้องกับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้บรรดาคริสตชนเรียนรู้และเลียนแบบองค์พระบิดาเจ้าผู้ทรงมีใจเมตตาอยู่เสมอ โอกาสนี้ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ได้แบ่งปันข้อคิดที่กล่าวถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีใจเมตตา ติดตามดูแลบุตรหลานด้วยความรัก เอาใจใส่เป็นต้นในการร่วมพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเอกสารของสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสในรูปแบบกิจกรรม “กิจกรรมแห่งความรัก” โดยมีกางเขนอันเป็นเครื่องหมายแห่งความรัก เมตตา ความภาคภูมิใจ และเครื่องหมายแห่งความรอด รวมทั้งการดำเนินชีวิตในปัจจุบันด้วยความกลมกลืนและความเป็นหนึ่ง และในช่วงสุดท้ายของการพบปะได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดยมีบาทหลวงเชษฐา ไชยเดช เป็นประธานในพิธี เพื่อขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันก่อนกลับบ้าน สำหรับพระพรมากมายที่ได้รับ

Read More >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *