วันแม่แห่ชาติ

19 (Large)

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง บ้านดุง ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายพร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี เป็นประธานในพิธี เริ่มด้วยการสวดภาวนาวอนขอพระพรพระเจ้าสำหรับองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งในปีนี้ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ขณะเดียวกัน เราทุกคนร่วมใจพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในโอกาสเตรียมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะ (ค.ศ.1872-2022) ตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้มีการแสดงเทิดเกียรติ และระลึกถึงพระคุณแม่ สุดท้ายนักเรียนได้รับฟังโอวาทจากท่านประธาน และร่วมเก็บภาพในบรรยากาศแห่งความรักรู้คุณ ทั้งแม่ในสวรรค์ แม่แห่งแผ่นดิน และแม่ในดวงใจของเราทุกคน.…more photos…

https://www.facebook.com/VisutthivongSchool/videos/vb.733653890061614/648503865630942/?type=2&theater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *