ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักศึกษา ชั้นปี 1-3…

20190406_MI_CC (3)

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019 ผู้ฝึกหัด (Pre-Asp.) หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักศึกษา ที่ทางศูนย์คริสตศาสนธรรมได้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ภาคฤดูร้อน ณ หอประชุม Lux Mundi โดยเชิญคุณพ่อ บัญชา อภิชาตวรกุล เป็นผู้เทศน์ในหัวข้อ “ชีวิตจิตของครูคำสอน” ท่านกล่าวว่า การทำงานของครูคำสอนนั้น จะต้องพึ่งพาพระเจ้าเพียงผู้เดียว โดยการยอมรับแบกกางเขนทุก ๆ วัน เชื่อว่าพระเยซูทรงอยู่ใกล้เรา คอยช่วยเหลือเรา คุณพ่อยังได้เทศน์ถึงความรักของพระเจ้า ที่ทรงส่งพระเยซูเจ้ามาบังเกิดในถ้ำ ไถ่บาปเราโดยรับทุกข์ทรมาน ถูกตรึงกางเขนและถูกนำไปฝังในถ้ำ ถ้ำในที่นี้เปรียบเสมือนกับใจของมนุษย์ ที่เต็มไปด้วย ความเหม็น เยือกเย็น และแข็งทื่อ ซึ่งพระองค์เองก็ยอมเช่นนั้น
จากนั้นมีพิธีโปรดศีลอภัยบาป และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อ บัญชา อภิชาตวรกุล เป็นประธานในพิธี...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *