เทิดเกียรติพระแม่ผู้นิรมลทิน

3 (Large)

วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมฉลองแม่พระนิรมลทินอย่างสง่า เพื่อปลูกฝังความรักศรัทธาต่อพระนางมารีย์ และวอนขอพระพรแห่งการปกป้องคุ้มครองดูแลบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะร่วมขบวนแห่บุษบกแม่พระรอบโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนทุกคน ซึ่งร่วมใจสวดภาวนาและขับร้องบทเพลงสรรเสริญแม่พระด้วยความศรัทธา หลังพิธีแห่แม่พระ  ซิสเตอร์อธิการิณีได้มอบข้อคิดเตือนใจให้เพิ่มพูนความรักต่อพระนางมารีย์มากยิ่งขึ้น  จากนั้นมีการมอบถวายดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระนิรมล และเป็นโอกาสเพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้วอนขอพระพรแห่งการรู้จักรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ เช่นเดียวกับพระแม่ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *