ประชุมฝ่ายการศึกษา ธมอ. ไทย

20170913_ISP_meetind Edu (25) (Large)

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2017 ฝ่ายการศึกษาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดการประชุมผู้ทำงานด้านโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้ข้อคิด มีผู้เข้าร่วมประมาณ 28 คน
นอกจากนี้ อ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญใหม่ กับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน” และอาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ แบ่งปันเรื่อง “การเตรียมการของโรงเรียนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งทำให้ผู้เข้าได้รับความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา และแนวทางปฏิบัติ อันสนองตอบต่อเรียกร้องในยุคปัจจุบัน โอกาสนี้จากการแบ่งปันของบรรดาซิสเตอร์ผู้ทำงานด้านโรงเรียน จากประสบการณ์การจัดการศึกษาและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือ จึงทำให้ผู้ร่วมประชุมได้รับความชัดเจน และมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการจัดการศึษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *