การเยี่ยมหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง

01 (Large)

ระหว่างวันที่ 8-14 กันยายน 2022   ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำการเยี่ยมเยียนหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โดยในช่วงสายของวันที่ 8 กันยายน 2022  ท่านเดินทางมาถึงและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกคน   ตามตารางของการเยี่ยม นอกเหนือจากการพบปะกับสมาชิกในหมู่คณะแล้ว ท่านยังได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  คือ คณะครู  และนักเรียนในโรงเรียน  กลุ่มนักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่ม ADMA  กลุ่ม SSYV  และพนักงานในโรงเรียน
โอกาสนี้  ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้เดินทางพบกับ บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี  และเดินทางไปเยี่ยมเยียนสมาชิกคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ที่โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี
ในวันที่ 12 กันยายน 2022   หมู่คณะได้เลือกวันฉลองนามชื่อแม่พระ เพื่อทำพิธีเปิดและเสกถนนทางเข้า-ออกโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ทำการก่อสร้างใหม่ ถนนสายนี้อยู่ด้านหลังของโรงเรียน และจะช่วยลดการติดขัดด้านการจราจร และทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการเดินทาง  โอกาสนี้ คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดและเสกถนน  โดยมีซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา และซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ร่วมในพิธี  และในวันที่ 14 กันยายน 2022  ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน  สมาชิกในหมู่คณะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร เป็นประธานในพิธี  เป็นโอกาสขอบคุณสำหรับพระพรที่ได้รับผ่านการการเยี่ยมของซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ซึ่งเป็นผู้แทนของพระเจ้าและพระมารดามารีย์ท่ามกลางสมาชิก ที่ได้สัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงในวันเหล่านี้  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *