การประชุมหลังสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 ของอธิการิณีเจ้าคณะในสหพันธ์แขวง-CIAO

01 (Large)

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2022  อธิการิณีเจ้าคณะสหพันธ์แขวงเอเชียตะวันออก (Interispettoriale Asia Orientale -CIAO)  จำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมการวางแผนหลังการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  มีซิสเตอร์ Sr. Maria Assunta Sumiko Inoue ที่ปรึกษาผู้เยี่ยมเยือนและที่ปรึกษาระดับ CIAO พร้อมด้วย Sr. Lidia Strzelczyk ที่ปรึกษาผู้เยี่ยมเยือนของประเทศเกาหลีและประเทศเวียดนาม เป็นประธานการประชุม โดยมี Sr. Alma Castagna เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อวางแผนระยะ 6 ปี ระดับสหพันธ์แขวงร่วมกัน

Sr. Maria Assunta ได้เน้นถึงความสำคัญของการประชุมว่า “การประชุมเป็นช่วงเวลาของการอภิปรายและการรวมกลุ่ม สำหรับการแบ่งปันและการเสนอ และการค้นหาแนวทางร่วมกัน ดังนั้นแต่ละคนจึงมีบทบาทสำคัญมากในการปลุกเร้าและการปกครองของคณะ และเอื้อให้สมาชิกของหมู่คณะผู้อบรมทั่วโลกได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น” คำกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งแรกเปี่ยมไปด้วยกำลังใจ

Sr. Alma Castagna อธิการิณีเจ้าคณะแขวงติมอร์-อินโดนีเซียและประธานสหพันธ์แขวงเอเชียตะวันออก เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้นำเสนอการปรับแก้ไขแนวทางปฏิบัติของสหพันธ์ฉบับร่าง โดยขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอแนะและร่วมกันพิจารณาการปรับเปลี่ยน   นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทำในช่วงของสหพันธ์ CIAO ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ระยะเวลาหกปี (2015 – 2021) พร้อมกับข้อเสนออื่น ๆ ในระยะหกปี ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในระยะ 6 ปีข้างหน้าโดยคำนึงถึงแนวทางของสมัชชาสามัญครั้งที่ 24

การพบกันครั้งแรกนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งความรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่างอธิการิณีเจ้าคณะแขวงต่าง ๆ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตอบรับคำขอของสมัชชาสามัญครั้งที่ 24 ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (synodality and communion)  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *