ประชุมผู้รับผิดชอบงานฝ่ายสื่อสารมวลชน

01

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2022   ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง ได้จัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet  สำหรับผู้รับผิดชอบฝ่ายงานสื่อฯ ระดับแขวงและหมู่คณะ จำนวน 12 คน  ในหัวข้อ “ธมอ ที่มีคุณภาพในเครือข่ายสังคม”   โดย ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  ได้ให้ข้อคิดเปิดการประชุมและร่วมรับฟังการประชุมตลอด 2 วันอย่างใกล้ชิด

ในวันแรก ได้มีการแนะนำทีมผู้ประสานงานระดับแขวง และผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อฯ ระดับหมู่คณะ มีการศึกษาแผนงานระยะ 6 ปี และโครงการของฝ่ายสื่อสารมวลชนประจำปี 2022-2023   มีการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ ในหมู่คณะ และไตร่ตรองเอกสาร “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการของ ธมอ ในเครือข่ายสังคม”  และมีการเกี่ยวกับสื่อรูปแบบต่าง ๆ ใน Digital Age

วันที่สองของการประชุม มีการเข้าร่วมของสมาชิก ธมอ เพิ่มเติม  เพื่อรับฟังการแบ่งปันของวิทยากรรับเชิญในช่วงเวทีความคิด หัวข้อ “ผู้อบรม ธมอ ที่มีคุณภาพและ ‘อยู่เป็น’ ในเครือข่ายสังคม”  โดยมี คุณพ่อ รณชัย มัทวพันธ์ (ซดบ)  คุณครูฉัตรชัย หว้านเครือ (ผู้ปกครอง)  คุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย (คุณครู) และนางสาวถานิชา วริศสิทธกุล (ศิษย์เก่า) เป็นวิทยากรรับเชิญ  ช่วงบ่ายรับฟังการแบ่งปันสื่อ Digital Age ประเภทภาพยนตร์   จากนั้นได้มีการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ “ความทรงจำผ่านเลนส์”  จากวิทยากร นางสาวพุทธรักษา ละน้อย (ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่)
ก่อนจบการประชุม ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ ได้ให้ข้อคิดเตือนใจและการนำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในภารกิจ และเพื่อสามารถเป็น ธมอ นักอบรมที่มีคุณภาพในเครือข่ายสังคมต่อไป …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *