ธมอ. เข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1

Sr.Eliane Petri

ระหว่างวันที่ 23-30 มีนาคม 2020 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ขึ้นที่หมู่คณะต่าง ๆ ที่สมาชิกประจำอยู่ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 ในหัวข้อ “หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลางสังคมร่วมสมัย” ภายใต้การนำของพระวาจาที่ว่า “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด- Fate tutto quello che Egli vi dira’” มีสมาชิกเข้าเงียบ จำนวน 49 คน โดยใช้บทเทศน์ของ Sr.Eliane Petri อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอาซีลีอุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นแนวทางในการรำพึง ไตร่ตรองและแบ่งปัน ซึ่งมีความเข้มข้น จริงจัง และเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์ซาเลเซียนแท้ มีรูปแบบชีวิตและคำสอนของพระมารดามารีย์แห่งคานาและนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล เป็นประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ติดตามสมาชิกแต่ละคนที่เข้าเงียบด้วยการภาวนา การติดตาม และการดูแลผ่านทางผู้แทนของท่านในแต่ละที่ที่จัดเข้าเงียบในครั้งนี้ โดยบรรยากาศของการเข้าเงียบเป็นไปด้วยความจริงจัง การไตร่ตรอง ภาวนา พลีกรรม และใช้โทษบาป ตามหัวข้อของการภาวนาในแต่ละวัน และภาวนาเพื่อสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโคโรนานี้ จะได้ยุติลงและเกิดสิ่งดีมากมาย

บรรดาผู้ร่วมเข้าเงียบทุกคนขอขอบพระคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ที่ได้อุทิศตนติดตามและมอบข้อคิดต่าง ๆ เป็นเพื่อนเดินทางตลอดระยะ 7 วันนี้ อย่างใกล้ชิด ขอขอบพระคุณ Sr.Eliane Petri เป็นพิเศษ แม้นท่านจะไม่สามารถมาเดินทางมาเทศน์ด้วยตนเอง แต่บทเทศน์ของท่านที่ได้แบ่งปันกับเรามีคุณค่าและเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินต่อไปด้วยความกระตือรือร้น นอกจากนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ค้ำจุนผู้เข้าเงียบด้วยหลากหลายวิธี -ขอพระมารดามารีย์ทรงอวยพรทุกท่าน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *