มาเดอร์เยี่ยมศาลาแดง…

2017001 (3) (Large)

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ได้เยี่ยมหมู่คณะศาลาแดงอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2017 ท่านได้พบกลุ่มพนักงานในบ้านและสมาชิกของหมู่คณะในบรรยากาศของความรักเยี่ยงมารดา พร้อมกับการให้ข้อคิดสะกิดใจพร้อมทั้งข้อปฏิบัติ 4 ประการคือ การต้อนรับ การมีใจมารดา การเป็นพยาน และการภาวนาภายใต้การนำของพระจิตเจ้า เพื่อให้ข้อเสนอแนะของสมัชชาที่ 23 กลับเป็นชีวิตจริงของเรา more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *