แบ่งปันการอบรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนซาเลเซียน..

IMG_0062 (Large)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2017 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 130 คน จาก 111 โรงเรียน ในจำนวนนี้มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามรวมอยู่ด้วย ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาคะแนน O-Net โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและแบ่งปันถึงแนวทางการจัดการศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์โรงเรียนซาเลเซียน ซึ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรมและความรู้ ด้วยความมั่นใจว่า “ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย” และเน้นบรรยากาศการเรียนรู้ซึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่ อบอวลไปด้วยความรักหวังดีแบบครอบครัว จากนั้นซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยแสดงกราฟเปรียบเทียบคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2557-2559 คณะผู้บริหารที่มาเยี่ยมต่างแสดงความชื่นชมในความสำเร็จและประทับใจในวิธีการจัดการศึกษาอบรม ซึ่งได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ สามารถปรับใช้ได้ในบริบทการศึกษาของจังหวัดยะลา นับว่าเป็นโอกาสอันน่ายินดียิ่งของการประกาศข่าวดีเยี่ยงศิษย์ของพระคริสต์ แก่ผู้ที่มีความเชื่อต่างกัน  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *