Category: FMA_News_1

FMA_News_1
09
รณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2022  ซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม และคุณครูวนิดา ทองทวี  ได้นำนักเรียนอาสาสมัครกลุ่ม SSYV ของโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง และบริเวณโดยรอบในชุมชนหน้าวัดลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาลประเทศไทย (Good Shepherd Thailand: GST) ร่วมกับตัวแทนจากองค์กรนักบวช รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคายที่เข้าร่วมกว่า 40 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,300 คน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองเด็กและสตรีจากความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการค้ามนุษย์ เพื่อประสานงานและประชุมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งกลุ่มสตรีและเยาวชน เพื่อจัดตั้งหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการเฝ้าระวังระดับชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี เพื่อเสริมศักยภาพและจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเฝ้าระวังในชุมชนเรื่องการแจ้งเบาะแส การรายงาน และการส่งต่อเคส รวมทั้งการจัดประชุมรายไตรมาสเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรง หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีในชุมชน และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในชุมชนร่วมกับคณะกรรมการ

FMA_News_1
00
การเยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน

วันที่ 22 – 26 ตุลาคม  2022  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน กลุ่มเปรอัสปีรันต์ ตัวแทนนักเรียนธิดารักษ์ และคุณครูผู้ดูแล ร่วมกันต้อนรับ ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา อิโนอุเอะ ซูมิโกะ ที่ปรึกษากลางผู้รับมอบหมายการเยี่ยมแทนอัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและมอบมาลัยกรแด่ท่าน จากนั้น เราพร้อมกับซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา เดินทางไปเที่ยวชม “ณ สัทธา อุทยานไทย” สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม จากนั้น เดินทางต่อไปที่ “รัตนโกสินทร์ ๑”  ซึ่งเป็นโรงโอ่งแรกและโรงเดียวที่เปิดโรงงานให้เข้าชมทุกขั้นตอนการทำโอ่งมังกรและการทำเครื่องปั้นดินเผา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี และบ่ายวันเดียวกัน ท่านได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนธิดารักษ์ เชิญชวนให้ร่วมมือกับเราในการอบรมเพื่อความดีของบุตรหลาน วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้ไปเยี่ยมชมภารกิจงานอภิบาลของ “ศูนย์เยาวชนซาเลเซียน สามพราน” ซึ่งเป็นสนามงานแพร่ธรรมของกลุ่มเปรอัสปีรันต์ ท่านได้ให้โอวาท ในการเป็นเด็กดีที่มีความพร้อมที่จะรับการอบรม ให้เปิดใจรับพระพรของพระเจ้าในแต่ละวันด้วยดวงใจที่กล้าหาญ […]

FMA_News_1
01
ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตที่หนองบัวลำภู

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2022   ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี และสมาชิกซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน อุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนเซนต์เมรี่  ร่วมกับคณะสงฆ์และนักบวชในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  นำโดย บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมลฑลอุดรธานี พร้อมด้วย บาทหลวงแบร์นาตุส นอฟรียันโต เบลลา SVD. เจ้าอาวาสวัดเขตหนองบัวลำภู และคณะนักบวชหญิง คือ คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมคุณแม่เทเรซา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคุณแม่เทเรซา  คณะซิสเตอร์รักกางเขนท่าแร่พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนมารีย์พิทักษ์  คณะภคินีออกัสตีเนียนแห่งแม่พระผู้ปลอบโยนใจ และเจ้าหน้าที่มิสซังอุดรธานี พร้อมด้วยสื่อมวลชนคาทอลิก  เดินทางไปยังตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู  ร่วมสวดภาวนาไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตที่วัดเทพมงคลพิชัย บ้านหนองด่าน  วัดศรีอุทัย บ้านท่าอุทัย  วัดราษฎร์สามัคคี บ้านหนองกรุงศรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ (อบต.อุทัยสวรรค์) จังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมด้วยมอบปัจจัยช่วยเหลือการจัดงานและมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกครอบครัว   …more photos…

FMA_News_1
02
การเยี่ยมหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง

ระหว่างวันที่  26-30 กันยายน 2022   ซิสเตอร์ มาเรีย อัสซุนตา ซูมิโกะ อิโนอุเอะ ซิสเตอร์ผู้เยี่ยมจากศูนย์กลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ทำการเยี่ยมเยียนหมู่คณะนักบุญยอแซฟ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 26 กันยายน 2022  ท่านเดินทางมาถึงและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ และช่วงเย็นได้รับการต้อนรับจากเยาวชนบ้านธิดารักษ์    ในวันเหล่านี้ ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้พบปะกับสมาชิกอย่างใกล้ชิด สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางธรรมชาตนิในบริเวณใกล้เคียง และได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาเยาวชนบ้านธิดารักษ์  กลุ่มธิดามารีย์ (เยาวชนผู้สนใจกระแสเรียก)   และพบกับพนักงานในบ้าน วันที่ 28 กันยายน 2022  ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้เข้าพบกับท่าน บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่  โอกาสนี้ท่านบิชอปได้ให้การต้อนรับและแสดงความชื่นชมในภารกิจอภิบาลของคณะซิสเตอร์ที่ได้อยู่ท่ามกลางเยาวชนในสังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 29 กันยายน 2022 หมู่คณะได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสขอบคุณการเยี่ยมของผู้ใหญ่ โดยมี บาทหลวง ยอห์น บัปติส ประจวบโชค  ตรีโสภา เป็นประธาน  […]

FMA_News_1
00 (Large)
ศิษย์เก่าธิดาฯ นำน้อง ๆ มา… “รักษ์โลก”

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2022  ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเชิงนิเวศน์ “ธิดารักษ์โลก”   ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ต้องการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งสร้างในโลก ซึ่งเป็นบ้านส่วนรวมของเราให้น่าอยู่  เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา ตามอุดมการณ์ที่ว่า “รัก รับใช้ด้วยใจยินดี” และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงสืบต่อกิจกรรมศิษย์เก่าให้เติบโตอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง นำมาบูรณาการใช้กับการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 123 คน คณะซิสเตอร์ และคุณครู 7คน คณะกรรมการศิษย์เก่าและสมาชิกจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านพลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ที่ได้จัดกำลังทหารจิตอาสามาช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  มีการปล่อยปลานิลจิตรดาจำนวน 5,000 ตัวจากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ภาคใต้ตอนล่าง  การปลูกต้นไม้และพรรณไม้กว่า 150 ต้น การเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็กในสมเด็จพระพันปีหลวง(สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งในหลวง ร.9) ซึ่งนักเรียนได้เข้าชมและรับฟังบรรยายจากเหล่าเสนาธิการทหาร […]

FMA_News_1
00
ร้อยรัก…กตัญญู

วันที่ 11 กันยายน 2022  บ้านธิดารักษ์ จอมทอง  จัดกิจกรรมวันกตัญญู ภายใต้หัวข้อ  “ร้อยรัก…กตัญญู”  เป็นวันกตัญญูที่คณะซิสเตอร์และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ได้ร่วมใจภาวนาเป็นพิเศษสำหรับซิสเตอร์สุภาวรรณ  โชติผล  อธิการิณี  เริ่มกิจกรรมตอนเช้าด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดยมีบาดหลวงติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นมีการแสดงของเยาวชน  คณะซิสเตอร์  เยาวชนบ้านธิดารักษ์  ผู้ร่วมงาน  ตัวแทนศิษย์เก่า  ตัวแทนผู้ปกครอง มีการกล่าวสุนทรพจน์ และมอบของขวัญอันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อปลูกฝังความรักรู้คุณและสายสัมพันธ์ที่ดี ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี  และมีตัวแทนผู้ปกครองมาเลี้ยงอาหาร  ไอศกรีม  เป็นช่วงเวลาแห่งการขอบคุณกันและกันในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นบรรยากาศแห่งครอบครัวแบบซาเลเซียนที่อบอุ่นด้วยความรักความผูกผันต่อกันเสมอ  …more photos…

FMA_News_1
01
วิสุทธิวงศ์ ฉลองวันกตัญญู…คู่ 150 ปี ธมอ

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2022   โรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดกิจกรรมวันกตัญญู ภายใต้หัวข้อ “เรียงร้อย ด้วยรัก ถักทอด้วยใจ สานสายใยกตัญญู”   ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน ในช่วงเช้านักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ โดยตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นได้มอบพวงมาลัยให้กับคณะซิสเตอร์ทุกท่านพร้อมรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์ วันที่ 6 กันยายน 2022 นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครู ในรูปแบบเดียวกัน โดยมีตัวแทนคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นผู้กล่าวขอบคุณ วันที่ 7 กันยายน 2022 นักเรียนขอบคุณพนักงาน คุณพ่อบ้านแม่บ้าน และในวันที่ 8 กันยายน 2022 ได้จัดการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์เป็นประธาน พร้อมกับคุณพ่อจันทวง อานิสง มีการเสกอนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ซึ่งเป็นดังอนุสรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จากนั้นทุกคนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความรักกตัญญูที่มีต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์และคณะซิสเตอร์ที่ทำงานท่ามกลางชุมชนที่นี่เป็นเวลา 38 ปี จากนั้นมีการแสดงละครโอกาส 150 ปีอีกด้วย […]

FMA_News_1
IMG_6335 (Large)
ธิดารักษ์ จอมทอง ทำฉลอง 150 ปี ธมอ

24 สิงหาคม 2022   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ บ้านธิดารักษ์จอมทอง ทำฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  โดยบิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ของเชียงใหม่ 22 องค์ คณะนักบวชหญิงที่ทำงานในเขตใกล้เคียง และพี่น้องสัตบุรุษจากวัด น.มีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง ผู้ปกครองของเด็ก ๆ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก มีพิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง รวม 26 คน  พิธีดำเนินไปด้วยความสง่างาม สงบและชวนศรัทธา จบพิธี ทุกคนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองของเด็ก ๆ  และจากพี่น้องสัตบุรุษจากวัด น.มีคาแอล การีกอยส์  นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากของบ้านธิดารักษ์ ที่วันนี้เราได้ทำฉลองครบ 150 ปีอย่างสมเกียรติ ในบรรยากาศครอบครัวจริง ๆ ทุกคนต่างสัมผัสได้ว่าทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้  มาด้วยความผูกพันฉันพี่น้อง มาส่งความสุข ร่วมยินดีกับคณะซิสเตอร์  และที่สำคัญคือ  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง […]

FMA_News_1
0T0A2468 (Large)
อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2022  โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี  ได้จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน และพนักงานในโรงเรียนเรื่อง “เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน”  โดย นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นิติกรปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานบังคับคดี  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์   กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  เป็นวิทยากรให้การอบรม   โดยมี ซิสเตอร์จินตนา อิ่มรุ่งเรือง ผู้รับผิดชอบกลุ่มพนักงาน และซิสเตอร์เนย์ด้า คณะดอมินิกัน ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมด้วยพนักงานจำนวน 30 คน  นักเรียนกลุ่มเลาราจำนวน 25 คน  นักเรียนจากบ้านขามจำนวน 22 คน ณ ห้องจริยธรรม  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนเซนต์เมรี่   ผู้ฟังทุกคนให้ความสนใจ ร่วมตอบคำถามน่ารู้ และรับรางวัลจากวิทยากร ซึ่งเป็นความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐาน บางคนได้นำคำถาม ปัญหาของตนเองที่ยังต้องการคำตอบมาซักถาม ซึ่งได้รับคำตอบที่เข้าใจ และชัดเจนมากขึ้นทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีและพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ตามสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน   …more photos…

FMA_News_1
1 (Large)
“การอยู่” ของท่าน…คือความรักของพระเจ้า

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2022   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน เปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงด้วยความยินดี ในโอกาสเยี่ยมบ้านประจำปีซึ่งหัวข้อ คือ  “La tua presenza è l’amore del Signore”   สมาชิกได้ต้อนรับท่านด้วยบทเพลงและมอบมาลัยกร ที่แสดงถึงความยินดีในการมาอยู่ท่ามกลางเราของท่าน และในช่วงวันเหล่านี้ท่านได้พบปะกับกลุ่มต่างๆในหมู่คณะ เริ่มด้วยกลุ่มเปรอัสปีรันต์ คณะซิสเตอร์ คุณครูผู้แล นักเรียนธิดารักษ์ และพนักงานในบ้าน เพื่อให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างดี มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความยากลำบากในแต่ละวัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำภารกิจอบรมเยาวชนท่ามกลางสังคมในปัจจุบัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2022  หมู่คณะได้ใช้เวลาในการพักผ่อนนอกสถานที่กับมาเดอร์ที่ ดูบัว คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ล้อมรอบด้วยบึงบัวกว้างใหญ่ มีฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ในเวลาเย็นวันเดียวกัน  มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธาน เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าในการที่มาเดอร์ได้นำพระพรของพระเจ้ามาสู่พวกเราทุกคน  หลังจากนั้นมีการแสดงของนักเรียนธิดารักษ์ เป็นสีสันของคำขอบคุณจากใจของนักเรียนทุกคน มีการมอบของขวัญ […]