Category: FMA_News_1

FMA_News_1
00
กิจกรรมค่ายคำสอนอุดรธานี เขต 2

วันที่ 24 เมษายน 2024  ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร จากหมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน จ.อุดรธานี  เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายคำสอนอุดรธานี เขต 2  ที่วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โพนสูงน้อย จ.อุดรธานี  ในหัวข้อ “รักษ์โลก รักเรา ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้า” (ปีแห่งพระกระแสเรียก)  มีพระสงฆ์ ครูคำสอน เยาวชนพี่เลี้ยงและนักเรียนคำสอนทั้งหมดประมาน 100 คน  โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   จากนั้น บรรดาซิสเตอร์และพี่เลี้ยง ได้จัดกิจกรรมเกม  การตอบคำถาม และการแนะนำกระแสเรียกของคณะให้รู้จัก  ส่วนเด็กชาย ได้แยกกลุ่มเรียนรู้จักคณะพระมหาไถ่ โดยมีคุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ C.Ss.R  มาให้ความรู้เกี่ยวกับกระแสเรียกของคณะพระมหาไถ่ด้วย   ระหว่างวัน ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร และซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ จากหมู่คณะวิสุทธิวงศ์  ได้นำของว่างและอาหารเที่ยงมาเลี้ยงนักเรียนค่ายคำสอนทุกคน บรรยากาศเต็มด้วยความร่าเริงเบิกบานยินดี  …more photos…

FMA_News_1
01
สวดภาวนาเพื่อกระแสเรียก

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2024 โอกาสวันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก ครั้งที่ 61   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง สมาชิกและเยาวชนในหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพ ฯ ร่วมใจกันภาวนาด้วยใจที่ร้อนรน ผ่านทางการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดสายประคำตามแนวทางที่ศูนย์กลางของคณะได้นำเสนอ และการนมัสการศีลมหาสนิทอย่างพร้อมเพรียงกันในบรรยากาศที่ชวนศรัทธา โดยมีรูปปั้น “ชุมพาบาลที่ดี”  มือแห่งการภาวนา แหจับปลา และแสงเทียนเล็ก ๆ จุดลุกสว่าง วางประดับด้านหน้าพระแท่น เป็นดังสัญลักษณ์ของการภาวนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อวอนขอพระเจ้าโปรดทวีจำนวนพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาสผู้รับเจิม ธรรมทูตผู้แพร่ธรรมให้มากขึ้น และภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ทำหน้าที่ในการอภิบาลทุกระดับ นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองต่อพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ปรารถนาให้สาส์นของพระองค์ ช่วยทุกคนได้ตระหนักถึงพระคุณแห่งกระแสเรียกของตนด้วยความรู้คุณ พร้อมที่จะเจริญชีวิตแห่งการถูกเรียกให้เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและสร้างสันติภาพในสังคมที่ตนอยู่ ดังหัวข้อของการภาวนาในครั้งนี้ “Called to sow seeds of hope and to build peace”  …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2024  โอกาสฉลองสงกรานต์และเป็นวันครอบครัว หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดช่วงเวลาของการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหมู่คณะแบบเรียบง่าย  เพื่อขอพรและร่วมฉลองความยินดีในวันปีใหม่ของไทยด้วยกัน   โดยซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และตัวแทนสมาชิกที่เป็นผู้อาวุโสในบ้าน คือ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และ ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์   ได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์พร้อมกับซิสเตอร์และตัวแทนเยาวชนในบ้านของเราด้วยความสดชื่นยินดี   ทุกคนได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และอวยพรซึ่งกันและกัน  นอกจากนั้น ยังมีพนักงานในบ้านที่แสดงความรัก รู้คุณและความปรารถนาดีต่อบรรดาซิสเตอร์ ด้วยการมอบพวงมาลัยและขอรดน้ำอวยพรให้ซิสเตอร์ทุกท่าน  ก่อนที่จะใช้เวลาในช่วงหยุดพักผ่อนในโอกาสวันสงกรานต์กับครอบครัว  …more photos…

FMA_News_1
433056561_814284934078707_4400132086985580845_n
การอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ในคณะระดับ CIAO

วันที่ 22 มีนาคม 2024   ซิสเตอร์ฐนชา โสทน สมาชิก ธมอ ผู้เยาว์ในแขวงไทย ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์สำหรับซิสเตอร์ผู้เยาว์ในระดับ CIAO ในหัวข้อ “Resouces and Challenges in the mission”   ซึ่งมีซิสเตอร์ผู้เยาว์ที่เข้าร่วมทั้งหมด 17 คน   โดยมี Sr.Jeantte Palasota, FMA เป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ โดยผ่าน Application Zoom จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี  และมี Sr.Cynthia Calabig และ Sr.Veronica Moe เป็นผู้ประสานงานอบรมในครั้งนี้ ระหว่างการอบรมได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ข้อท้าทายในภารกิจของซิสเตอร์ผู้เยาว์ ทำให้การอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ที่มั่งคั่งซึ่งกันและกัน  อีกทั้งยังเป็นกระบวนการอบรมที่มีการติดตามสมาชิกผู้เยาว์ในคณะอย่างใกล้ชิด โดยผู้อบรมได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำเกี่ยวกับชีวิตการภาวนาทั้งระดับส่วนตัวและระดับหมู่คณะ

FMA_News_1
1
พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024  บิชอปยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  ศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเซนแมรี่ และโรงเรียนในสังฆมณฑลอุดรธานี  ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี   โดย ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ที่สอนคำสอน พร้อมด้วยบาดหลวงสุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาส ได้อบรมเตรียมจิตใจเด็ก ๆ เพื่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้อย่างดี หลังจบพิธี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี่ กล่าวขอบคุณบิชอป คุณพ่อเจ้าวัด และบรรดาซิสเตอร์ ครูคำสอน  จากนั้นประธานในพิธีได้มอบที่ระลึกพร้อมกับใบอวยพรรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์  นำความยินดีมาสู่ผู้ปกครอง และพ่อ-แม่ทูนหัวทุกคน    …more photos…

FMA_News_1
005
ชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ “180 ปี ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต”

วันที่ 26-28 มกราคม 2024  ซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ ซิสเตอร์ศรีอุทัย โสทน   ตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนนารีวุฒิ และโรงเรียนเซนต์เมรี่  นำนักเรียนยุวธรรมทูตเข้าร่วมงานชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ โอกาสครบ 180 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต ณ บ้านสวนยอแซฟและวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยมีบาดหลวง ซิสเตอร์  ครูผู้รับผิดชอบ และยุวธรรมทูตจาก 11   สังฆมณฑล จำนวนทั้งหมด 798 คน  ภายใต้หัวข้อ “180 ปี ก้าวไปกับเพื่อนยุวธรรมทูต”   โดยบาดหลวงไตรรงค์  มูลตรี   ผู้อำนวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการชุมนุมระดับชาติในครั้งนี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2024  มีพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมยุวธรรมทูตระดับชาติ 2024  พระอัครสังฆราช ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ พระสมณทูตผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบเข็มยุวธรรมทูตให้กับตัวแทนยุวธรรมทูตแต่ละสังฆมณฑล  บิชอปวีรเดช   ใจเสรี   พระอัครสังฆราชอัครสังฆมลฑลท่าแร่-หนองแสง ประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดจากบทเทศน์สรุปได้ 3 […]

FMA_News_1
01
งานวันคนพิการสากล

วันที่ 25 มกราคม 2024   ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน จ.นครปฐม  และซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ  นำนักเรียนผู้พิการทางการเห็นจำนวน  35 คน  ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐมประจำปี 2566  ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้พิการประเภทต่าง ๆ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง   ภายในงานมีกิจกรรมการจับสลากของขวัญของรางวัล รายการแสดง และพิธีมอบเกียรติบัตร โอกาสนี้สมาชิกของศูนยืฝึกอาชีพ ฯ คือ ครูวรัญญา  พูลเพิ่ม ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคนพิการต้นแบบ  …more photos…

FMA_News_1
01
ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 10

วันที่ 12-15 มกราคม 2024   โรงเรียนนารีวุฒิได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแข่งขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียนครั้งที่ 10  ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  โดยเอื้อสถานที่เพื่อใช้เป็นสนามการแข่งขันกีฬา และสถานที่พักสำหรับนักกีฬาหญิงและนักแสดงหญิงทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ โดยในบ่ายวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2024  ตัวแทนนักเรียนได้ร่วมในขบวนพาเหรดนำตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ประชาสัมพันธ์รอบตลาดบ้านโป่งอย่างยิ่งใหญ่อลังการ  มีน้อง “จาก้อน” และ “จากี้” มาสคอต ประจำงานมหกรรมกีฬาซาเลเซียนครั้งที่ 10   โอกาสนี้ ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี และสมาชิกได้ร่วมรับชมพิธีเปิดงานที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ในระหว่างการจัดงาน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิได้ร่วมการแสดงบนเวทีวัฒนธรรม  และมีตัวแทนนักกีฬาที่ลงแข่งขันกีฬาบางประเภท ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลในครั้งนี้ด้วย  …more photos…

FMA_News_1
03
รับรางวัลโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 5 มกราคม 2024  ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Transforming)  สู่การ “เรียนดี มีความสุข” ผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน  และโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ยังเป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน โอกาสนี้ ซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ได้รับมอบโล่รางวัลจากนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับมอบทั้งหมดจำนวน 16 โรงเรียน  …more photos…

FMA_News_1
02
ฉลองแม่พระนิรมลมลทิน (สตรีแห่งขนมปัง)

วันที่ 8 ธันวาคม 2023  แผนกอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่  จัดกิจกรรมเทิดเกียรติพระมารดานิรมลมลทินในหัวข้อ “พร้อมกับพระมารดามารีย์ …สตรีแห่งขนมปัง” ด้วยวจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจก่อนวันฉลองเป็นเวลา 3 วัน  ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ผู้รับผิดชอบแผนกอนุบาล ได้เชิญรูปปั้นแม่พระไปเยี่ยมในทุกห้องเรียน  คุณครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดภาวนาวอนขอพระพรแห่งความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันจากแม่พระด้วยใจซื่อบริสุทธิ์ ในวันฉลองมีการแสดงเทิดเกียรติแม่พระบนเวที และนักเรียนร่วมภาวนาบทวันทามารีย์ในเวลาเที่ยงวัน พร้อมกับทุกคนในโรงเรียน เพื่อระลึกถึงวันเริ่มภารกิจของคณะซาเลเซียนในวันฉลองแม่พระนี้เอง   …more photos…