เพลงสร้างสรรค์

1. ดาว The Star

2. เพลงอยากจะขอบคุณ
3. เมื่อได้มอง

4. เราจะเดินตามพระเยซู
5. ดอกไม้จะบาน

6. แก่นรัก
7. เพื่อมวลชน

8. เพาะรัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *