ปฏิทินวันสำคัญ

calendayear2016.

กำหนดวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ประจำปีคริสตศักราช 2017/2560

เดือนสำคัญในปฏิทินคาทอลิก

เดือนมีนาคม   เดือนแแห่งนักบุญโยเซฟ

เดือนพฤษภาคม  เดือนแห่งแม่พระ

เดือนมิถุนายน    เดือนแห่งดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

เดือนสิงหาคม  เดือนแห่งดวงหทัยนิรมลของแม่พระ

เดือนตุลาคม   เดือนแห่งแม่พระลูกประคำ

เดือนพฤศจิกายน   เดือนระลึกถึงผู้ตายและวิญญาณในไฟชำระ ฉลองนักบุญทั้งหลาย

หมายเหตุ : ทุกวันอาทิตย์เป็นวันสำคัญทางศาสนา คริสตชนทุกคนพึงปฏิบัติศาสนกิจในวันดังกล่าวโดยร่วมพิธีมิสซาตามโบสถ์ต่าง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *