พระสันตะปาปาประกาศสารมหาพรตปี 2024

Quaresima-2024

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024  ในงานแถลงข่าวของสันตะสำนักวาติกัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสารของสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสในเทศกาลมหาพรตปี 2024  ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2024  ตรงกับวันพุธรับเถ้า ในหัวข้อ: “พระเจ้านำเราไปสู่อิสรภาพผ่านทะเลทราย”

ข้อความจากหนังสืออพยพ “เราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์พ้นจากสภาพการเป็นทาส” (อพย 20:2)  นำไปสู่การไตร่ตรองของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในเรื่องเสรีภาพและการวิธีการสอนของพระเจ้า พระองค์ทรงอบรมประชากรของพระองค์ในอดีตเช่นเดียวกับปัจจุบัน

“เทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาแห่งพระคุณที่ทำให้ทะเลทรายกลายเป็นสถานที่แห่งความรักอีกครั้งหนึ่ง” ดังที่ประกาศกโฮเชยาได้กล่าวไว้ (เทียบ ฮชย 2:16-17)  พระเจ้าทรงอบรมประชากรของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะหลุดพ้นออกจากการเป็นทาส  ผ่านจากความตายสู่ชีวิต    พระองค์ทรงดึงเรากลับมาหาพระองค์ดังเช่นเจ้าบ่าว และกระซิบถ้อยคำหวานหูในใจของเรา

อ้างอิงจาก https://www.cgfmanet.org/infosfera/chiesa/quaresima-2024/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *