น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ…วันพ่อแห่งชาติ

06 (Large)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2021   โรงเรียนเซนต์เมรี่จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  5  ธันวาคม 2021  โดยประธานในพิธี นายฉัตรชัย หว้านเครือ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  พร้อมด้วยผู้บริหาร ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณี คณะครู  นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุด พระองค์ทรงปกครองราษฎรไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยงดงามเปี่ยมด้วยพระเมตตา ภายใต้ปฐมพระบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการ ความเดือดร้อนและความจำเป็นของราษฎรของพระองค์ท่าน และเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้เด็กทุกคนได้ระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อ บิดาผู้ให้กำเนิดโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
นอกจากนี้  บรรดาซิสเตอร์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ชั้นที่ 4  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 7 คน  และชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 12 คน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *