เทศกาลแห่งสิ่งสร้าง…Laudato Si…

IMG_1170 (Large)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2021  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันเฉลิมฉลองวันเริ่มต้นเทศกาลแห่งสิ่งสร้าง “Season of Creation”  ในบรรยากาศของการภาวนาที่เปี่ยมด้วยความรุ้คุณต่อพระเจ้า ด้วยการภาวนาเพื่อขอบพระคุณและวอนขอพระพรของพระองค์ทรงปกป้องบ้านของเรา(โลกของเรา)  ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  และการเชิญชวนของ Sr.Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานอภิบาลระดับคณะ ในหัวข้อที่ว่า “บ้านสำหรับทุกคน? ฟื้นฟูบ้านของพระเจ้า ” (A home for all? Renewing the Oikos of God)  ซึ่งช่วยให้ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นผู้ติดตามพระคริสตเจ้า… “เรามีบทบาทร่วมกันในฐานะผู้ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า เราตระหนักว่าความเป็นอยู่ที่ดีของเราเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศน์ เราชื่นชมยินดีในโอกาสนี้ที่ได้ดูแลบ้านส่วนกลางของเราและพี่น้องชายหญิงที่อาศัยร่วมโลก…” …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *