เด็กรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

01 (Large)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021  คณะซิสเตอร์ คณะครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 คน โอกาสรับศีลกำลัง  ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์ ในบรรยากาศของความศรัทธา และชื่นชมยินดี   โอกาสนี้ฝ่ายอภิบาลอุดรธานี เขต 2 ยังได้จัดให้เป็นวันเปิดปีนักบุญโยเซฟ ระดับเขต การทำบุญกองข้าวประจำปี 2564  โรงทาน รวมถึงรวบรวมการฉลองต่าง ๆ ไว้ด้วย ดังนี้ ฉลอง 11 ปี แห่งการเป็นพระสังฆราชของพระคุณเจ้า ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย    ฉลอง 30 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ คุณพ่อวิชัย อ้วนเย็นดี และคุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์   ฉลอง 25 ปี แห่งชีวิตนักบวช ซิสเตอร์อันนา กิตติยา โพธิสาเกตุ   ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *