ธมอ. ประชุมออนไลน์

E_QUIPE (1) (Large)

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2020 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแอพพลิเคชัน Google Meet ให้กับอธิการิณี จำนวน 10 คน ในภาคเช้าของวันที่ 29 พฤษภาคม และในภาคบ่ายเป็นการประชุมของคณะที่ปรึกษาระดับแขวง จำนวน 8 คน ในวันที่ 30 พฤษภาคม เป็นการประชุมของทีมผู้ประสานงานระดับแขวงจำนวน 20 คน โดยทั้งหมดนี้เพื่อร่วมกันวางแนวทางสำหรับการก้าวเดินในภารกิจด้านต่าง ๆ ทั้งได้มีการแบ่งปันกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและภารกิจการอภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานการประชุม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *