“ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน…”

IMG_5586 (Large)

วันที่ 16 ตุลาคม 2019 สมาชิกแขวงไทย ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 40 คน ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน” โดย Sr.Maria Grazia Caputo, fma ที่บ้านธารพระพร สามพราน ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เกริ่นนำให้เห็นความสำคัญของการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน เพราะหากเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเปลี่ยนในทางที่ดี เราจะกลับเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้าให้กับทุกคน โดย Sr.Maria ได้ถ่ายทอดความหมายและความสำคัญของศักดิ์ศรีสิทธิมนุษยชนในช่วงแรก และได้สมาชิกผู้เข้ารับฟังการบรรยายถ่ายทอดได้เข้ากลุ่มย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีคำถามนำดังนี้ เมื่อเราแต่ละคนมีความสำนึกและมีความเข้าใจที่ว่า เรามนุษย์ทุกคนต่างเป็นบุตรและเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้า เราจึงควรดำเนินชีวิตและมีท่าทีอย่างไรต่อบุคคลที่อยู่เคียงข้างเรา โดยแต่ละกลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายในการตอบคำถามคือ หมู่คณะสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เยาวชน และผู้ร่วมงานในทุกระดับ ทั้งนี้เราเชื่อว่า หากเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้แล้ว เราจะสามารถเสริมเติมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้แก่กันและกัน ให้ทุกคนได้ค้นพบแผนการของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาได้อย่างแท้จริง….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *