Sr.Nieves พบปะกับหมู่คณะ…

IMG_6961

หลังจากการประชุมถ่ายทอดเอกสารเกี่ยวกับซิสเตอร์ผู้เยาว์ให้กับสมาชิกในสมาพันธ์แขวง CIAO แล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2018 Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมระดับคณะ ได้พบปะกับสมาชิกหมู่คณะบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ด้วยการให้ข้อคิด กำลังใจและคำขอบคุณสำหรับการต้อนรับในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ท่านยังได้เยี่ยมชมกิจการการอบรมดูแลเยาวชนตาบอดที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแก่บรรดาสมาชิกของศูนย์เป็นอย่างยิ่ง….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *