FMA…แสวงบุญเวียดนาม…

Photo_21  (Large)

ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2017 สมาชิก ธมอ. ไทย กลุ่มผู้ประสานงานแขวง พร้อมด้วยสมาชิกผู้สนใจ จำนวน 21 ท่าน ได้จาริกแสวงบุญไปยังวัดต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศเวียดนาม โดยการนำของคุณพ่อพล เนตรธรรม สงฆ์คณะพระมหาไถ่ เป็นผู้นำการจาริกแสวงบุญในครั้งนี้  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *