“ม.อ. …ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม”

IMG_4205

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดสัปดาห์สื่อศึกษา ในหัวข้อ “ม.อ(มารีย์อุปถัมภ์)….ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมสานฝันผันโลกให้งดงาม” ภายใต้แนวคิดของอุดมการณ์ประจำปี “Save the world with a merciful heart” ซึ่งได้รับแนวทางจากพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสที่ว่าด้วยเรื่องสื่อมวลชน “เทคโนโลยี เป็นทั้งการสร้างสรรค์และอำนาจที่ควบคุมมนุษย์และโลก” (ข้อ 104) พระสันตะปาปาทรงเห็นว่าโลกของเราต้องการจริยธรรมที่มีพลัง ชีวิตฝ่ายจิตที่แท้จริงและการควบคุมตนเอง เป็นต้น ในการใช้เทคโนโลยี (ข้อ 105) โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อธิการิณีโรงเรียน เป็นประธาน ร่วมกับบคณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนต่างได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในพิธีเปิด ยังได้มีนักเรียนชมรมสื่อศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมแสดงฉ่อย ลิเก และการเต้นประกอบเพลง เชิญชวนให้เพื่อน ๆ ได้ใช้สื่อย่างมีวิจารณญาณ ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่มีสื่อมากมายหลายประเภท
โครงการสื่อศึกษายังเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงสื่อต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีศิลปะ มีวิจารณญาณ เลือกใช้สื่อและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดความดีมากมายทั้งสำหรับตนเองและผู้อื่น ทางผู้รับผิดชอบจึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับช่วงชั้น ทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพ พัฒนาพรสวรรค์และความสามารถของตน ในการประกวดประเภทต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรมความดี เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเตรียมฉลองกตัญญูระดับโรงเรียน ในหัวข้อ“มารีย์ฯ …รู้ รักกตัญญู” โดยแบ่งตามระดับชั้น  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *