สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประกาศสมณกฤษฎีกา

002

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2017 สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประกาศสมณกฤษฎีกา MAGNUM PRINCIPIUM ซึ่งว่าด้วย “การให้อำนาจและหน้าที่” สภาพระสังฆราชคาทอลิกท้องถิ่นในการแปลหนังสือพิธีกรรมจากภาษาลาตินเป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว โดยมีข้อสรุปคือลดขั้นตอนการอนุมัติลง แล้วให้อำนาจหน้าที่กับฝ่ายท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งจากเดิม ท้องถิ่น แปลจากหนังสือพิธีกรรมหลักที่เป็นภาษาลาติน แล้วส่งไปโรม โรมต้องตรวจและอนุมัติ ซึ่งในพระสมณกฤษฎีการฉบับใหม่ จะเป็นท้องถิ่นแปลจากหนังสือพิธีกรรมหลัก แล้วส่งไปโรมอนุมัติ … โรมอาจจะไม่ตรวจแบบละเอียด เพราะถือว่ามอบอำนาจและหน้าที่ให้ท้องถิ่นแปลความแล้ว โรมจะทำแค่อนุมัติเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *