Category: FMA_News_1

FMA_News_1
02 (Large)
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเยี่ยมหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง

สมาชิกหมู่คณะพระหฤทัย โรงเรียนนารีวุฒิ ยินดีต้อนรับ  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โอกาสเยี่ยมประจำปี ระหว่างวันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2023 ชาวนารีวุฒิให้การต้อนรับท่าน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัว โดยมีคณะซิสเตอร์ ตัวแทนครู และนักเรียนมอบดอกไม้แด่ท่าน ซิสเตอร์ได้เริ่มการเยี่ยมภายใต้การนำและพระพรของพระมารดาองค์อุปถัมภ์ มีการพบปะกับสมาชิก คณะครู พนักงาน และกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียน เริ่มจากนักเรียนคาทอลิก ผู้ร่วมงานซาเลเซียน คุณครูคาทอลิก กลุ่มนักเรียนประจำ ศิษย์เก่า กลุ่ม ADMA VIDES SSYV  คณะครู นักเรียนและพนักงาน ซึ่งให้การต้อนรับด้วยการแสดงจากใจของทุก ๆ คน ท่านได้มอบข้อคิด แบ่งปันสิ่งดี ๆ ด้วยคำพูดเรียบง่าย แต่สามารถจดจำและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  เชื้อเชิญให้ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยเป็นผู้สร้างความสุขให้กับทุกคน ก้าวเดินไปด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวดุจครอบครัวเดียวกัน ไม่พลาดที่จะมีการแสดงบรรเลงโชว์ของวงโยธวาทิตด้วยบทเพลงที่พวกเขาเตรียมเพื่อการแข่งขันที่กำลังใกล้เข้ามา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023  สมาชิกในหมู่คณะขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเยี่ยม โดยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กัมพูชาและลาว […]

FMA_News_1
01
เยี่ยมหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง

วันพฤหัสบดีที่ 26  ตุลาคม 2003 – วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2003  ตอนเช้า หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ หมู่คณะเอาซีลีอุม ได้ต้อนรับซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งมาเยี่ยมหมู่คณะประจำปี โดยซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี มอบมาลัยกรและกล่าวต้อนรับ สมาชิกและพนักงาน ร้องเพลงต้อนรับ   จากนั้นท่านได้นำมาลัยกรไปมอบถวายแด่แม่พระที่สนามหน้าบ้าน การมาเยี่ยมเยียนสมาชิกในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกซึ่งนำความสุข ความยินดีมาให้กับทุกคน ซิสเตอร์ทองอยู่มาอยู่ท่ามกลางเราในฐานะผู้แทนของพระมารดามารีย์ เราจึงขอบคุณพระนางด้วยบทเพลง il canto dell’Ave Maria. ช่วงค่ำ ซิสเตอร์ทองอยู่ ได้พบปะพนักงานและนักศึกษา โดยกล่าวทักทายให้กำลังใจเพื่อปลุกเร้าให้พวกเขารับคุณลักษณะของเยาวชนซาเลเซียน: ทำงานด้วยความขันแข็ง มีความกตัญญู ความยินดี ขยัน ศรัทธา และเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ของสังคม  ในวันปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ มีการสวดสายประคำเพื่อมนุษยชาติทั้ง 5 ทวีป เพื่อให้โลกมีสันติภาพ โดยสวดพร้อมพนักงาน นักศึกษาในหอพัก และสัตบุรุษที่มาร่วมสวดภาวนาด้วยความศรัทธา    …more photos…

FMA_News_1
07
กิจกรรมจิตอาสาธิดารักษ์ สามพราน-จอมทอง

วันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2023  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี  ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ ผู้ดูแลนักเรียนธิดารักษ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้นำนักเรียนธิดารักษ์ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4- 6 จำนวน 6 คน เดินทางไปที่หมู่คณะ “นักบุญยอแซฟ” อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทำประสบการณ์ของการเป็นจิตอาสาตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังความเสียสละเพื่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างความสามัคคี เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น ฝึกความเพียร อดทน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ที่สำคัญคือไปในที่ที่ไม่สะดวกสบายเพื่อฝึกชนะความยากลำบาก รวมทั้งยังเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้กับนักเรียนที่ไปได้มีโอกาสพบเห็นสถานที่ต่างสาขา และรู้จักนักเรียนธิดารักษ์อีกสาขาหนึ่งที่บ้านจอมทอง โดยในวันเหล่านี้ พวกเขาได้เรียนรู้การทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำความสะอาดบริเวณรอบบ้าน ทำอาหารโดยเตาถ่าน จัดกิจกรรมฐานเพื่อฝึกการเป็นผู้นำที่ดี และลองใช้ชีวิตเหมือนกับเพื่อน ๆ ที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น เรายังได้ให้พวกเขาพร้อมกับนักเรียนธิดารักษ์จอมทองชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันด้วยการไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ องค์พระธาตุคู่ โครงการหลวงอินทนนท์  นาขั้นบันไดแม่กลางหลวง น้ำตกวชิรธาร และอุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ) […]

FMA_News_1
01
งานวันวิชาการ “The best of VS”

วันที่ 19-20 กันยายน 2023  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรม “The best of VS” เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในทุกสาระการเรียนรู้ โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณี เป็นประธานในพิธี มีการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย 51 กิจกรรม ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ มีการแสดงของแต่ละกลุ่มสาระฯ พร้อมของรางวัลมากมาย ดังนี้ 1) สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการแสดงระบบสุริยะจักรวาล และ Science Show   2) สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการแสดงการรำมวยไทย 3) สาระคณิตศาสตร์ได้นำนักเรียนในการคิดเลขด้วยเกมบิงโก 4) สาระภาษาไทย ได้มีการแสดงบทละครจากเรื่องรามเกียรติ์ 5) สาระภาษาต่างประเทศ มีการแสดงการเล่านิทานประกอบเพลงในภาษาต่างประเทศ เรื่องหมาป่าและลูกแกะ และเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ 6) สาระการงานอาชีพมีการจัดแข่งขันในแต่ละระดับชั้น การทำอาหาร ส้มตำ ยำลูกชิ้น  7) สาระสังคมฯ มีการแสดงท่าประกอบเพลงอาเซียน ขณะเดียวกัน ในโอกาสวันเยาวชนชาติ วันที่ […]

FMA_News_1
01 (Large)
หอพักเอาซีลีอุมฉลองกตัญญู

วันที่ 8  กันยายน 2023   หมู่คณะหอพักหญิง เอาซีลีอุม ศาลาแดง  ฉลองวันกตัญญูในหัวข้อ “Thank you”  โดยมีบรรยากาศของการเตรียมก่อนฉลองกตัญญูล่วงหน้า 1 เดือน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ภาวนา ทำความสะอาดบ้านในบริเวณต่าง ๆ ปลูกผักสวนครัว ตกแต่งต้นไม้ เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แด่ ซิสเตอร์มารีอา นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี   ในช่วงเย็น หมู่คณะได้รับประทานอาหารร่วมกัน คณะซิสเตอร์ นักศึกษา ผู้ปกครอง สัตบุรุษชาวอิตาเลียน และพนักงาน และรับชมการแสดงที่น่ารักจากสมาชิกในบ้าน นำความชื่นชมให้ผู้ปกครองอย่างมาก  ขณะนี้บริเวณหอพักเอาซีลีอุมมีความสวยงาม  ทำให้ผู้คนที่เข้ามาในบริเวณบ้านและหอพักนักศึกษามีความชื่นชมยินดีสบายตาสบายใจ    …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
พลังแห่งรัก กตัญญู

วันที่ 10 กันยายน 2023   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้จัดให้มีวันกตัญญูขึ้น ในหัวข้อ “พลังแห่งรัก  กตัญญู”  …เป็นดั่งเชื้อแป้งที่มีพลังทำให้แป้งฟู     เป็นวันแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อซิสเตอร์ยุพดี  จารุวิภาค  อธิการิณี  ผู้แทนของพระมารดา   พร้อมกับคุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา  หมู่คณะซิสเตอร์  เยาวชนธิดารักษ์  ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ร่วมฉลองในบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่นแบบครอบครัว   ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอบคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรโอกาสวันกตัญญูด้วยกันแล้ว    ทุกคนได้แสดงความรักกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยสุนทรพจน์ ของขวัญที่เป็นดังสัญลักษณ์แทนใจ จากนั้นเป็นการแสดงของเยาวชน   ผู้ร่วมงาน  ช่วงบ่ายมีกิจกรรมบรรเลงดนตรีและร้องเพลง ในตอนเย็นเด็ก ๆ แสดงออกถึงการขอบคุณซึ่งกันและกันด้วยการเขียนความดีมอบให้กันเป็นของขวัญพิเศษ  ตลอดทั้งวันฉลองมีกิจกรรมในรูปแบบที่ความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกันแสดงถึงพลังรัก   และในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มาเลี้ยงอาหารด้วยน้ำใจดี ทำให้บรรยากาศการฉลองวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขมากขึ้น  …more photos…

FMA_News_1
01
“Thanks for inspiring me.”

วันแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีในใจของเราชาววิสุทธิวงศ์ ต่อซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณี ผู้แทนของพระมารดา พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะครู พนักงาน และนักเรียนทุกคน ในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่อบอุ่น  วันที่ 30 สิงหาคม 2023  ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดให้มีวันกตัญญูขึ้น  ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคณะซิสเตอร์แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาในการขอบคุณซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขความยินดีแก่กัo ในวันฉลองนี้เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน จากนั้น มีการแสดงของตัวแทนครู และนักเรียนได้แสดงความรักกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยสุนทรพจน์ ของขวัญที่เป็นดังสัญลักษณ์แทนใจ จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นในความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกันและน่าประทับใจ นอกนั้น นักเรียนยังได้รับชมการแสดงของคณะครูสาระภาษาต่างประเทศซึ่งได้ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เต็มด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแต่งตัวในวันฉลองตามไอดอลของตัวเอง ซึ่งได้สร้างสีสัน สอดคล้องกับกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “Be active yeast in society.”  (จงเป็นดังเชื้อแป้งที่ดีในสังคม)  ในช่วงบ่ายมีการแสดงของคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ พนักงาน และกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานอีกด้วย   …more photos…

FMA_News_1
01 (Large)
ด้วยรักและระลึกถึงซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2023  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณเพื่อระลึกถึง  ซิสเตอร์ระพีพรรณ  เจริญรัตน์  ที่บ้านธิดารักษ์  อ.จอมทอง  เป็นโอกาสให้ตัวแทนศิษย์เก่าที่เคยอยู่ที่อมก๋อย  ดอยสะเก็ด และบ้านธิดารักษ์จอมทอง ได้ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ระพีพรรณ   และในโอกาสนี้มีสมาชิกกลุ่มพระเมตตาจากวัดพระหฤทัยเชียงใหม่ได้มาร่วมสวดพระเมตตาด้วยซึ่งนับเป็นช่วงเวลาดีที่บรรดาซิสเตอร์ได้พบปะกับศิษย์เก่า เป็นต้น กลุ่มที่เคยอยู่ในการดูแลของซิสเตอร์ระพีพรรณ   ก่อบจบพิธีกรรม ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  อธิการิณี ได้อ่านประวัติของซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงอีกครั้ง และตัวแทนศิษย์เก่าได้กล่าวความในใจด้วยหัวใจที่รู้คุณ บรรยากาศของการพบปะในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น สำหรับศิษย์เก่าทั้งหลายมีความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง สิ่งนี้นับว่าเป็นผลของเมล็ดพันธุ์ของความดีที่ซิสเตอร์ระพีพรรณได้หว่านไว้ด้วยความรักและพากเพียร    …more photos…

FMA_News_1
DSCF0886 (Large)
ฟื้นฟูชีวิตจิตคริสตชน เขตภาคเหนือ

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2023   ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานคำสอนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดอบรมนักเรียนคาทอลิกเขตภาคเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง  ซึ่งเป็นนักเรียนจากบ้านธิดารักษ์จำนวน 88 คน และนักเรียนจากบ้านมารีย์นิรมลของซิสเตอร์คณะแม่ปอน จำนวน 9 คน  ในหัวข้อ “ฟื้นฟูชีวิตจิตคริสตชน” ณ บ้านจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูพรพรรณ ทองอำไพ ครูคำสอนโรงเรียนนารีวุฒิ และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะเป็นผู้ให้ความรู้กับเด็ก ๆ  ด้วยกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทบทวนข้อความเชื่อหลักในศาสนา จากบทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวก รู้จักแม่พระและวันฉลองต่าง ๆ ร่วมทั้งการทำประสบการณ์ผ่านการภาวนา การฟื้นฟูชีวิตคริสตชนในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการ  พร้อมด้วยสันทนาการในบรรยากาศสนุกสนาน เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือและร่วมในทุกการอบรมอย่างมีสีสันและเต็มด้วยชีวิตชีวา เราภาวนาเพื่อพวกเขาต่อ ๆ ไป เพื่อให้สิ่งดีๆ ที่ได้รับตลอด 2 วันนี้ จะนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อดำเนินชีวิตเยาวชนคาทอลิกที่ดีต่อไปในท่ามกลางเพื่อนๆ ในโรงเรียนและในสังคมรอบข้าง   …more photos…

FMA_News_1
04
ฉลองวันแม่ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง

วันที่ 13 สิงหาคม 2023  วันสำคัญแห่งใจ “เพราะรักจัดให้แม่”   คณะซิสเตอร์หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง จัดพบปะผู้ปกครองโอกาสวันแม่แห่งชาติ  มีคุณแม่และสมาชิกในแต่ละครอบครัวมาร่วมงานจำนวนกว่า 50 คน เริ่มต้นด้วยการขอพรพระในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อยอห์นปับติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ   หลังพิธี มีการกล่าวสุนทรพจน์ที่ซาบซึ้งใจ เสียงเพลงจากน้อง ๆ ร้องเพื่อแม่  ละครสั้น ๆ เศร้า ๆ จินตลีลา และการไหว้แม่พร้อมมอบช่อดอกมะลิ    จบด้วยการฉลองอาหารเที่ยงพร้อมกัน และมีการจับฉลากของขวัญเล็ก ๆน้อย ๆ แต่เป็นรางวัลใหญ่ที่ทุกคนรอคอย คือ น้องลูกหมูสองตัว เพื่อให้คุณแม่นำไปเลี้ยงดูเป็นแม่พันธุ์ต่อไป  …more photos…