Author: support

FMA_News
01
ฉลองวันแห่งการขอบคุณ

วันที่ 7-8 กันยายน 2023  หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียน  สมาชิกทุกกลุ่มในบ้านร่วมกันสร้างบรรยากาศของการเตรียมจิตใจด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะเตรียมช่อบุปผาฝ่ายจิตแห่งคำภาวนา เพื่อมอบแด่ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และภาวนาซึ่งกันและกันเป็นระยะเวลาตลอดทั้งเดือนก่อนที่จะถึงวันฉลอง   นักเรียนทำกิจกรรมการบอกรักคณะซิสเตอร์และคุณครูอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการ์ดลายมือ ภาพวาดระบายสี และวีดีทัศน์ที่ถ่ายทอดความในใจส่งผ่านให้กับผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนในการเติบโตของพวกเขาด้วยใจรู้คุณ  สมาชิกของศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด ได้เตรียมผลงานจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาในงานฝีมือประเภทต่าง ๆ  เพื่อมอบเป็นของขวัญ พร้อมด้วยบทเพลงไพเราะจากนักเรียนของศูนย์ฝึกอาชีพ ซึ่งมีตัวแทนที่กำลังแข่งขันอยู่บนเวทีการประกวดร้องเพลงในรายการโทรทัศน์ ในเย็นวันที่ 7 กันยายน 2023  เป็นคืนครอบครัวที่อบอุ่นที่สมาชิกในบ้านได้มีรายการแสดงบนเวทีอย่างสวยงาม และสนุกสนาน และร่วมกันขอบคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูในพิธีบูชาขอบพระคุณเช้าวันที่ 8 กันยายน 2023 พร้อมกับพระศาสนจักรที่เฉลิมฉลองการบังเกิดของพระนางมารีย์   โดยคุณพ่อลูกา เกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม (SCJ) เป็นประธานในพิธี จากนั้นมีการร่วมฉลองพร้อมกับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียน มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ  ในตอนเย็นเป็นเวลาของคณะครูได้แสดงบนเวทีและทานเลี้ยงพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ทุกท่าน    …more  photos…

Close Up
00019
ทัศนศึกษาดูงานคำสอนประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 3-7 กันยายน 2023  ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลําภู และคุณครู 3 ท่านจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เดินทางไปศึกษาดูงานคำสอนร่วมกับบุคลากรคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เป็นผู้ประสานงานฯ และคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เป็นผู้นำคณะ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและบุคคลากรในด้านการอภิบาลและสอนคำสอนได้เรียนรู้และเห็นรูปแบบของการจัดการด้านงานคริสตศาสนธรรมที่หลากหลาย โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของตน  2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกแลผู้ทำงานอภิบาลมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นผ่านทางการแสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ  3. การไปศึกษาดูงานร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวซาเลเชียนก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ ซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายของความร่วมมือในการทำงานอภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีสมาชิกคณะกรรมการคำสอนครอบครัวซาเลเซียน ตัวแทนนักบวชในครอบครัวซาเลเซียนและครูคำสอนฆราวาสของสถาบันในครอบครัวซาเลเซียน จำนวน 31 คน ประกอบไปด้วย คณะซาเลเซียน (SDB) จำนวน 3 คน บุคลากรฆราวาสของสถาบันในเครือซาเลเซียน 12 คน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (FMA) จำนวน 3 คน ครูฆราวาส 3 คน คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (SIHM) 4 […]

FMA_News
02
ต้อนรับการเยี่ยมของอธิการิณีเจ้าคณะแขวง

ระหว่างวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2023  ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล  อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เริ่มเยี่ยมหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  ซึ่งเป็นหมู่คณะแห่งแรกที่ได้รับการเยี่ยมอย่างเป็นทางการในปีการศึกษานี้   นับเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่ผู้ใหญ่สามารถพบปะกับบุคลากรกลุ่มต่าง ๆ อย่างพร้อมหน้ากันทั้งในบ้านและในโรงเรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักของหมู่คณะ ได้แก่ คณะครู  นักเรียนคาทอลิก เยาวชนอาสาสมัคร ssyv  และนักเรียนในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด  บรรยากาศของการเยี่ยมดำเนินไปอย่างราบรื่นในแต่ละวัน  นอกจากนั้น ยังได้พบปะกับกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน  ศิษย์เก่า และพนักงานในโรงเรียนอย่างถ้วนหน้า  โดยแต่ละกลุ่มได้ต้อนรับผู้ใหญ่ด้วยบรรรยากาศที่เต็มด้วยความสุข มีชีวิตชีวา ให้ความเคารพ พร้อมรับฟังข้อคิดและข้อเตือนใจในการอบรมเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง โอกาสนี้ หมู่คณะซิสเตอร์ได้จัดให้มีวันพักผ่อนร่วมกันนอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023  ที่ตลาดน้ำอัมพวา และที่ ณ สัทธา อุทยานไทย  เพื่อเสริมสร้างความรักฉันพี่น้องและฟื้นฟูพละกำลังกายใจในการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความหมาย    …more photos…

FMA_News_1
01
“Thanks for inspiring me.”

วันแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีในใจของเราชาววิสุทธิวงศ์ ต่อซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณี ผู้แทนของพระมารดา พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะครู พนักงาน และนักเรียนทุกคน ในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่อบอุ่น  วันที่ 30 สิงหาคม 2023  ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดให้มีวันกตัญญูขึ้น  ซึ่งนอกจากจะเป็นการขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคณะซิสเตอร์แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาในการขอบคุณซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขความยินดีแก่กัo ในวันฉลองนี้เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน จากนั้น มีการแสดงของตัวแทนครู และนักเรียนได้แสดงความรักกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยสุนทรพจน์ ของขวัญที่เป็นดังสัญลักษณ์แทนใจ จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นในความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกันและน่าประทับใจ นอกนั้น นักเรียนยังได้รับชมการแสดงของคณะครูสาระภาษาต่างประเทศซึ่งได้ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เต็มด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ โอกาสนี้ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแต่งตัวในวันฉลองตามไอดอลของตัวเอง ซึ่งได้สร้างสีสัน สอดคล้องกับกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “Be active yeast in society.”  (จงเป็นดังเชื้อแป้งที่ดีในสังคม)  ในช่วงบ่ายมีการแสดงของคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ พนักงาน และกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานอีกด้วย   …more photos…

FMA_News
7415_0 (Large)
คุณพ่อเจ้าคณะเยี่ยมเยียนสมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2023   คุณพ่ออันตนบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  ได้มาเยี่ยมเยียนหมู่คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี อย่างเป็นกันเองในโอกาสที่อยู่ระหว่างการเยี่ยมหมู่คณะซาเลเซียนที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี  พร้อมกับคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์   ในโอกาสนี้ ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะให้การต้อนรับด้วยความยินดี  นำเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงเรียน และพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองเช่นกัน

FMA_News_1
01 (Large)
ด้วยรักและระลึกถึงซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2023  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณเพื่อระลึกถึง  ซิสเตอร์ระพีพรรณ  เจริญรัตน์  ที่บ้านธิดารักษ์  อ.จอมทอง  เป็นโอกาสให้ตัวแทนศิษย์เก่าที่เคยอยู่ที่อมก๋อย  ดอยสะเก็ด และบ้านธิดารักษ์จอมทอง ได้ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ระพีพรรณ   และในโอกาสนี้มีสมาชิกกลุ่มพระเมตตาจากวัดพระหฤทัยเชียงใหม่ได้มาร่วมสวดพระเมตตาด้วยซึ่งนับเป็นช่วงเวลาดีที่บรรดาซิสเตอร์ได้พบปะกับศิษย์เก่า เป็นต้น กลุ่มที่เคยอยู่ในการดูแลของซิสเตอร์ระพีพรรณ   ก่อบจบพิธีกรรม ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  อธิการิณี ได้อ่านประวัติของซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงอีกครั้ง และตัวแทนศิษย์เก่าได้กล่าวความในใจด้วยหัวใจที่รู้คุณ บรรยากาศของการพบปะในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น สำหรับศิษย์เก่าทั้งหลายมีความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง สิ่งนี้นับว่าเป็นผลของเมล็ดพันธุ์ของความดีที่ซิสเตอร์ระพีพรรณได้หว่านไว้ด้วยความรักและพากเพียร    …more photos…

Fma World
369733131_677518537746566_8155031508178424006_n
การประชุมระดับภูมิภาค CIAM

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2023  มาเดอร์เคียรา กัซซูโอลา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังลูซากา เมืองหลวงของประเทศแซมเบียที่แขวง “พระมารดาแห่งสันติภาพ” (AFM) เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ  “การปลุกเร้าใจเพื่อก่อให้เกิดชีวิต” ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาค CIAM    …more photos…

Close Up
01
สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52

วันที่ 20-23 สิงหาคม 2023  ซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวร และซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2566 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม” ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี  มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 471 คน เป็นนักการศึกษาจากทุกสังฆมณฑล องค์กรนักบวช รวมถึงฆราวาสภาคเอกชน   โดยอาร์คบิชอปอันตน วีระเดช ใจเสรี ประธานสภาการศึกษาคาทอลิก ฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา กำหนดการในการประชุมมีช่วงเวลาในการภาวนา พิธีบูชาขอบพระคุณ และมีการกล่าวนำประชุมในหัวข้อ “ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาและการศึกษาคาทอลิก” โดยบาดหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม นายกสมาคม/เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก ฯ  การสัมมนาได้แบ่งหัวข้อย่อยเป็น 9 ข้อ ดังนี้ 1) แรงบันดาลใจจาก FABC 2022 และ Synod ต่อการศึกษาคาทอลิก โดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อุปนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 2)ความท้าทายของโลกศตวรรษที่ […]

FMA_News_1
DSCF0886 (Large)
ฟื้นฟูชีวิตจิตคริสตชน เขตภาคเหนือ

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2023   ซิสเตอร์ทิพวรรณ จารุวิภาค ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานคำสอนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ได้จัดอบรมนักเรียนคาทอลิกเขตภาคเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง  ซึ่งเป็นนักเรียนจากบ้านธิดารักษ์จำนวน 88 คน และนักเรียนจากบ้านมารีย์นิรมลของซิสเตอร์คณะแม่ปอน จำนวน 9 คน  ในหัวข้อ “ฟื้นฟูชีวิตจิตคริสตชน” ณ บ้านจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณครูพรพรรณ ทองอำไพ ครูคำสอนโรงเรียนนารีวุฒิ และบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะเป็นผู้ให้ความรู้กับเด็ก ๆ  ด้วยกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทบทวนข้อความเชื่อหลักในศาสนา จากบทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวก รู้จักแม่พระและวันฉลองต่าง ๆ ร่วมทั้งการทำประสบการณ์ผ่านการภาวนา การฟื้นฟูชีวิตคริสตชนในศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการ  พร้อมด้วยสันทนาการในบรรยากาศสนุกสนาน เด็ก ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือและร่วมในทุกการอบรมอย่างมีสีสันและเต็มด้วยชีวิตชีวา เราภาวนาเพื่อพวกเขาต่อ ๆ ไป เพื่อให้สิ่งดีๆ ที่ได้รับตลอด 2 วันนี้ จะนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อดำเนินชีวิตเยาวชนคาทอลิกที่ดีต่อไปในท่ามกลางเพื่อนๆ ในโรงเรียนและในสังคมรอบข้าง   …more photos…

FMA_News
01 (Large)
กิจกรรมวันแม่ บ้านธิดารักษ์ สามพราน

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2023   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  จัดกิจกรรมวันแม่สำหรับนักเรียนบ้านธิดารักษ์ โดยมีตัวแทนคุณแม่มาร่วมงานจำนวน 6 คน  กิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ ร้องเพลง มอบของขวัญ  รับชมการแสดงจินตลีลา และชมวิดีทัศน์ซึ่งเด็ก ๆ ได้เตรียมเป็นของขวัญให้กับคุณแม่เป็นพิเศษในโอกาสนี้  แม้ว่าผู้ปกครองบางท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้  แต่ได้ส่งคลิปวีดีโอบอกความรู้สึกในใจถึงลูก  สร้างความประทับใจและความตื้นตันใจให้กับลูก ๆ เป็นอย่างมาก    จากนั้น ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูกด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจบลงด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์แม่ลูกด้วยการเล่นเกมที่สนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่กันและกัน   ก่อนจบการฉลอง ทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน ช่วงบ่ายของวันที่ 14 สิงหาคม 2023  มีการจัดกิจกรรมฐานแก่นักเรียนธิดารักษ์ เพื่อให้การอบรมบูรณาการไปกับความรู้อาศัยกิจกรรมเกมฐานจำนวน  6 ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตระหนักถึงคุณค่าและสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมและเสมอภาคกัน  กิจกรรมครั้งนี้ช่วยให้ได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้องภายในบ้านธิดารักษ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น  …more  photos…