ด้วยรักและระลึกถึงซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์

01 (Large)

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม 2023  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง ได้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณเพื่อระลึกถึง  ซิสเตอร์ระพีพรรณ  เจริญรัตน์  ที่บ้านธิดารักษ์  อ.จอมทอง  เป็นโอกาสให้ตัวแทนศิษย์เก่าที่เคยอยู่ที่อมก๋อย  ดอยสะเก็ด และบ้านธิดารักษ์จอมทอง ได้ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์ระพีพรรณ   และในโอกาสนี้มีสมาชิกกลุ่มพระเมตตาจากวัดพระหฤทัยเชียงใหม่ได้มาร่วมสวดพระเมตตาด้วยซึ่งนับเป็นช่วงเวลาดีที่บรรดาซิสเตอร์ได้พบปะกับศิษย์เก่า เป็นต้น กลุ่มที่เคยอยู่ในการดูแลของซิสเตอร์ระพีพรรณ   ก่อบจบพิธีกรรม ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  อธิการิณี ได้อ่านประวัติของซิสเตอร์ระพีพรรณ เจริญรัตน์ เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงอีกครั้ง และตัวแทนศิษย์เก่าได้กล่าวความในใจด้วยหัวใจที่รู้คุณ บรรยากาศของการพบปะในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น สำหรับศิษย์เก่าทั้งหลายมีความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง สิ่งนี้นับว่าเป็นผลของเมล็ดพันธุ์ของความดีที่ซิสเตอร์ระพีพรรณได้หว่านไว้ด้วยความรักและพากเพียร    …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *