ธมอ ร่วมภาวนาวันเอกภาพคริสตชน

1

วันที่ 29 มกราคม 2023  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ ผู้แทนฝ่ายงานธรรมทูตคณะ ธมอ ร่วมงานวันภาวนาเอกภาพคริสตชน  ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101)  โดยมีคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย จาก 5 องค์การคริสต์ ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน   โดยมี 1.คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  2.สภาคริสตจักรในประเทศไทย  3.สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 4.มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ 5.มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย    โดยมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธี ศาสนาจารย์ ดร. ประสาทพงษ์ ปั้นสวย ผู้แทนจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในการเทศน์  หัวข้อการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ในปี ค.ศ.2023  คือ   “จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหาความยุติธรรม” (อสย 1:17)   มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 350   พิธีเปิด โดยผู้นำทั้ง 5 องค์การคริสต์ จุดเทียนปัสกาเพื่อเริ่มพิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า   หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดด้วยการตีฆ้องในพิธีเปิดงาน ประธานในการตีฆ้องมี 3 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ ฝ่ายกรมการศาสนา โดย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ฝ่ายโปรเตสแตนท์ โดย ศาสนาจารย์ ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย และฝ่ายคาทอลิก โดย มุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *