วิสุทธิวงศ์ ฉลองวันกตัญญู…คู่ 150 ปี ธมอ

01

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2022   โรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดกิจกรรมวันกตัญญู ภายใต้หัวข้อ “เรียงร้อย ด้วยรัก ถักทอด้วยใจ สานสายใยกตัญญู”   ซึ่งกิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 กันยายน ในช่วงเช้านักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ โดยตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นได้มอบพวงมาลัยให้กับคณะซิสเตอร์ทุกท่านพร้อมรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์
วันที่ 6 กันยายน 2022 นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครู ในรูปแบบเดียวกัน โดยมีตัวแทนคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นผู้กล่าวขอบคุณ
วันที่ 7 กันยายน 2022 นักเรียนขอบคุณพนักงาน คุณพ่อบ้านแม่บ้าน และในวันที่ 8 กันยายน 2022 ได้จัดการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์เป็นประธาน พร้อมกับคุณพ่อจันทวง อานิสง มีการเสกอนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ซึ่งเป็นดังอนุสรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี จากนั้นทุกคนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความรักกตัญญูที่มีต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์และคณะซิสเตอร์ที่ทำงานท่ามกลางชุมชนที่นี่เป็นเวลา 38 ปี จากนั้นมีการแสดงละครโอกาส 150 ปีอีกด้วย
วันที่ 9 กันยายน 2022 ซึ่งถือเป็นวันกตัญญูที่นักเรียนได้ร่วมใจภาวนาเป็นพิเศษสำหรับซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี คณะซิสเตอร์ คณะครู คุณพ่อบ้านแม่บ้านพนักงาน มีการกล่าวสุนทรพจน์ และมอบของขวัญอันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อปลูกฝังความรักรู้คุณและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียน จากนั้นมีการแสดงของนักเรียน และคณะครู เมื่อจบกิจกรรมในช่วงเช้า นักเรียนได้รับแจกไอศกรีมแล้วกลับบ้าน จากนั้นมีการฉลองต่อเนื่องให้กับคณะครู พนักงาน ศูนย์มาอิน กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ด้วยการแสดงของกลุ่มต่าง ๆ และอาหารเลิศรสในวันฉลอง เป็นช่วงเวลาแห่งการขอบคุณกันและกันในการร่วมทำงานตลอดปีด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นบรรยากาศแห่งครอบครัวแบบซาเลเซียนที่อบอุ่นด้วยความรักความผูกผันต่อกันเสมอ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *