ขอบคุณพระเจ้าโอกาสการเยี่ยมบ้าน

001

เมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน 2021   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง และเยาวชนธิดารักษ์ได้ต้อนรับ มาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โอกาสเยี่ยมหมู่คณะประจำปี   ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล อธิการิณี และสมาชิกทุกกลุ่มให้การต้อนรับด้วยบทเพลงวันทามารีย์ การพบปะเยี่ยมเยียนดำเนินไปในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2021 หมู่คณะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าและพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ สำหรับการเยี่ยมของผู้ใหญ่ โดยคุณพ่ออรุณ กะโน๊ะ พระสงฆ์คณะเบธาราม เป็นผู้ประกอบพิธีมิสซา พร้อมทั้งวอนขอพระพรสำหรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ และภารกิจของท่าน
สมาชิกในหมู่คณะและเยาวชนในบ้าน ขอขอบคุณในการมาเยี่ยมของผู้ใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางเราด้วยความรัก ห่วงใย ความเอาใจใส่ที่เรียบง่ายและอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำอบรมที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ท่านเป็นดั่งแสงสะท้อนที่นำความสุขยินดีให้กับเราและที่มอบให้แก่กันและกัน และแก่เยาวชนด้วยความรัก ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ขณะที่เรากำลังก้าวเดินต่อไปสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะของเรา  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *