บ้านธิดารักษ์ ทำจิตอาสา…เพื่อแม่

04

วันที่ 12 สิงหาคม 2020   ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น นำเด็กและเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง ทำกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันแม่   โดยทำความสะอาดและถางหญ้าบริเวณรั้วด้านนอก จนถึงเขตชุมชนปากซอย ซึ่งมีชาวบ้านน้ำใจดีมาร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันตัดกิ่งไม้ด้วย  บรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนรวมพลังทำความดีเพื่อสังคมด้วยความขยันขันแข็งด้วยจิตสำนึกแห่งการใส่ใจดูแล “บ้านส่วนรวมที่อาศัยร่วมกัน” ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระดำรัสไว้ในพระสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si)
ในช่วงบ่าย ซิสเตอร์วิไลพร พร้อมตัวแทนเยาวชนบ้านธิดารักษ์ ร่วมฟังธรรม เทศนาเรื่อง “พระคุณแม่”   ณ วัดห้วยตองสัก ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งศาสนสัมพันธ์  และความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวในหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรม  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *