ม.อ. เทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

IMG_2314 (Large)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วันเปิดปีการศึกษา คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลอง ขอบพระคุณสำหรับการปกป้องคุ้มครอง และขอพรจากพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โอกาสวันสมโภชของพระนาง ผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบาทหลวงนพดล ยอแซฟ ซดบ. เป็นประธานในพิธี และการเตรียมใจด้วยการร่วมกันทำตรีวารเตรียมฉลองด้วยความศรัทธา
นอกจากนี้ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณในช่วงเย็น โดยมีบาทหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย ซดบ. เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์ซาเลเซียนหมู่คณะบ้านซาเลเซียน สามพราน มีสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนมาร่วมกันสรรเสริญ ขอบคุณพระมารดาจำนวนมาก
บรรยากาศของการฉลองเปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธา ต่อพระมารดา ผู้ได้รับขานนาม “มารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน”  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *