ClassStart.org

IMG_0993 (Large)

ฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวงร่วมกับโรงเรียนในเครือ ธมอ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart.org ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 57 คน จากสถาบันโรงเรียนในเครือ การประชุมเริ่มต้นด้วยการสวดภาวนาขอพรพระ หลังจากนั้น ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ให้โอวาทเปิดการประชุม ฝากข้อคิดเกี่ยวกับการมองที่เป้าหมายในการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนเป็นหลัก สานภารกิจการอบรมต่อจากคุณพ่อบอสโก หลังจากนั้นวิทยากร ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาและดูแลระบบชั้นเรียนออนไลน์ Class Start พร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ClassStart.org ระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) ด้วยประสบการณ์ ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นในการจัดระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ได้มีการทดลองปฏิบัติสร้างชั้นเรียนออนไลน์ และทดลองใช้ทุกระบบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนาน วันที่สองของการประชุม ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ และทดลองเป็นนักเรียน ทดลองเข้าห้องเรียน และประมวลผลคะแนน ในภาคบ่ายวิทยากรได้แนะนำการทำวีดีโอเป็นสื่อในการสอน โดยใช้โปรแกรม explain everything ซึ่งทำให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนได้เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน หลังจากนั้นได้มีการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ และการเพิ่มข้อมูลแต่ละวิชาที่รับผิดชอบให้ครบเพื่อการใช้งานจริงในปีการศึกษาใหม่นี้ บรรยากาศของการประชุมดำเนินไปด้วยความกระตือรือร้นของผู้ร่วมประชุม และการแบ่งปันที่น่าสนใจของวิทยากรตลอด 3 วันของการประชุม read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *