ประชุมสามัญสหพันธ์ศิษย์เก่า ธมอ.ประเทศไทย

Nuovo Consiglio della Federaz. eletta (Large)-947bbd558b

ประชุมสามัญสหพันธ์ศิษย์เก่าของ ธมอ. ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายครอบครัวซาเลเซียนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย

ได้จัดการประชุมสหพันธ์ศิษย์เก่าของ ธมอ. ประเทศไทย ที่หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งพิเศษ เนื่องจากมีการเลือกตั้งประธานกรรมการสหพันธ์ศิษย์เก่าของ ธมอ. ซึ่งจบวาระลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมีประธานคณะกรรมการศิษย์เก่า สถาบันของทั้ง 6 บ้าน พร้อมกับตัวแทนคณะกรรมการของแต่ละบ้าน รวม 19 คน ดังนี้ จากโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง 3 คน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ 2 คน จากหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง 2 คน จากโรงเรียนเซนต์แมรี่ อุดรฯ 5 คน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน 2 คน จากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง 2 คน และจากสหพันธ์ฯ จำนวน 3 คน พร้อมด้วย ซิสเตอร์ผู้รับผิดชอบศิษย์เก่า (Delegate) จากบ้านต่าง ๆ อีก 5 คน ได้แก่ ซิสเตอร์มาการีตา เปเรซ ซิสเตอร์ อันนา กราซซี ผู้รับผิดชอบฝ่ายครอบครัวซาเลเซียน ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ซิสเตอร์ศุภวรรณ เดื่อมทั้น และซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ รวมผู้เข้าประชุม 24 คน
ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ ผู้ประสานงานศิษย์เก่าระดับแขวง ได้นำการประชุม คุณมนัสวี วงศ์ประดู่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีคุณอรวรรณ ผลสมบูรณ์ ประธานกรรมการสหพันธ์ฯ และคุณสุวิมล ตรีภพนาถกูล ร่วมดำเนินการและประสานงานการรับส่งศิษย์เก่า ที่เดินทางมาถึงและการจัดเตรียมอาหาร
ในที่ประชุม มีการนำเสนอให้ศึกษาไตร่ตรองพระสมณสาส์น “Laudato Si” ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่เน้น “การกลับใจด้านระบบนิเวศ” เพื่อมอบโลกที่น่าอยู่ให้แก่ ชนรุ่นต่อมาในอนาคต ก่อนการเลือกตั้งมีการทบทวน Statuto (ระเบียบการศิษย์เก่า) ในส่วนที่เป็นเป้าหมาย โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหพันธ์ศิษย์เก่าของ ธมอ. คุณลักษณะของผู้นำที่ดี และคุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการสหพันธ์ศิษย์เก่า ในการดำเนินการเลือกตั้งได้นำเสนอรายชื่อ ประวัติย่อของผู้สมัครรับ เลือกตั้งแต่ละคนให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นประธาน10 คน แต่ละสถาบันส่ง 1 คน และในที่ประชุมได้เสนอเพิ่มอีก 4 คน ขณะที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ซึ่งเป็นประธานของบ้านต่าง ๆ มีเพียง 6 เสียง
ผลสรุปการลงคะแนนครั้งแรก คุณอรวรรณ ผลสมบูรณ์ ได้รับเลือกให้กลับมาเป็นประธานคณะกรรมการสหพันธ์ฯ อีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 6 คะแนน จากนั้นประธานคนใหม่ ได้นำเสนอ คุณมนัสวี วงศ์ประดู่ เป็นรองประธานสหพันธ์ฯ ซึ่งทุกคนในที่ประชุมยกมือให้ความเห็นชอบ คุณสุวิมล ตรีภพนาถกูล ได้รับเลือกให้เป็นเหรัญญิกพร้อมกับผู้ช่วยเหรัญญิก 2 คนคือ คุณลัดดา ความเจริญ และคุณหรรษา บุญศรี
คุณพิมพ์นารา จงไพศาลสกุล รับหน้าที่เลขานุการสหพันธ์ศิษย์เก่า พร้อมผู้ช่วยอีก 3 คน คือ คุณนวพร เหลืองเรืองทิพย์ คุณวนิดา ทองทวี และคุณวาสินี ดำรงค์มงคลกูล
ภายหลังจากการเลือกตั้ง แต่ละสถาบันแบ่งปันกิจกรรมของตนและมอบเงิน สมาชิกภาพประจำปีตามระเบียบ ทางสหพันธ์ฯ ได้นำการบ้านที่มาเดอร์เจเนรัล ได้ฝากไว้แก่ศิษย์เก่า ธมอ. ไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 โอกาสวันกตัญญูโลก มาพิจารณาทบทวน 2 เรื่อง คือ การสนับสนุนกระแสเรียก ธมอ. และการเริ่มงานศูนย์เยาวชน ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสพร้อมกับ ธมอ. ได้มีการเสนอให้แต่ละบ้าน นำ 2 เรื่องนี้ไปพิจารณาและจัดกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งตอบสนองต่อแนวทางดังกล่าว ในส่วนของสหพันธ์ฯ เอง ได้เลือกโครงการหนึ่ง ซึ่งสอดรับกับความต้องการของคณะซิสเตอร์ คือ การให้ทุนแก่ อนงค์ พนาสุขสันติ หรือ “กรีน” เยาวชนที่ดูแลซิสเตอร์ผู้อาวุโสและเจ็บป่วย ให้ได้ศึกษาต่อในขั้นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อจะกลับมาดูแลซิสเตอร์ผู้อาวุโสของคณะฯ
การพบปะของศิษย์เก่าในการประชุมครั้งนี้ ช่วยให้พวกเขารู้จักกันและรักกัน เป็นหนึ่งเดียวกันและเข้าใจเจตนารมณ์ศิษย์เก่ามากขึ้น สามารถนำคุณค่าที่ดี ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกศิษย์เก่าไปสู่ศิษย์เก่าในสถาบันของตน ด้วยการพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และสานต่อภารกิจเพื่อเยาวชนพร้อมกับคณะ ธมอ. ต่อไป ขอโมทนาพระคุณ พระจิตเจ้า ผู้ส่องสว่างและนำทาง และขอบพระคุณพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ผู้เป็นมารดาและอยู่เคียงข้างนำการประชุมครั้งสำคัญนี้ให้สำเร็จไปอย่างดี

Da St.Mary Udonthani (Large)-c3ace6259a Da Phonsung (Large)-65d2ad8ed0 Congrat.con Sig.ra Orawan nuova rieletta presidente della federazione FMA THA (Large)-3d31a62349