มอร์เนเซในปัจจุับัน

buttom  ตำบลมอร์เนเซ

buttom  โรแวร์โน

buttom  วัลโปนัสกา

buttom  หมู่บ้านมัสซาแรลรี

 

01_ตำบลมอร์เนเซ

01 01 01 01 01
01 01 01 01 01
01 01 01

 

02_โรแวร์โน

01 01 01 01
01 01 01 01
 01 01 01

 

03_วัลโปนัสกา

01 01 01 01 01
01 01 01 01 01
01 01 01 01 01
01 01 01 01

 

04_หมู่บ้านมัสซาแรลรี

01 01 01 01