คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

logo

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

คุณพ่อการ์โล ได้เรียบเรียงธรรมนูญฉบับที่ 1 ขึ้นเพื่อขอการรับรองคณะจากสมณกระทรวงฯ กรุงโรม  ซึ่งคณะได้รับการรับรองในชื่อว่า  “คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล” เป็นสถาบันฆราวาสผู้ถวายตน(Secular Institute) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1954  อย่างไรก็ดี  คุณพ่อได้เริ่มต้นวางแนวทางและรูปแบบชีวิตคณะ  รวมทั้งการอบรมสมาชิกไปในทิศทางที่มีแนวโน้มไปสู่การเป็นนักบวช (Religious Institute)ยิ่งทียิ่งมากขึ้น  ซึ่งสมาชิกได้ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่คุณพ่อริเริ่มไว้ตั้งแต่แรกเริ่มคณะจนถึงปัจจุบัน (CIC 578)

http://www.sqmsister.org/