ผู้ร่วมงานซาเลเซียน (ASC)

Exallievi

ผู้ร่วมงานซาเลเซียน (ASC)

ผู้ร่วมงานซาเลเซียนเป็นกลุ่มคนที่ประกอบไปด้วย คริสตชนฆราวาส พระสงฆ์ หรือนักบวชผู้มีความรัก ความศรัทธา และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักบวชซาเลเซียน ในการช่วยเหลือเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  ค.ศ. 1876  โดยคุณพ่อบอสโก ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี คณะผู้ร่วมงานนี้เป็นคณะหลักคณะหนึ่งของครอบครัวซาเลเซียน คณะนี้ร่วมกับคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นแกนนำของกระแสเรียกซาเลเซียน และมีความรับผิดชอบร่วมกันในการสานต่อโครงการของพ่อบอสโกในโลกปัจจุบัน

ซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มีความรับผิดชอบพิเศษในการอบรมฝ่ายจิตแก่คณะผู้ร่วมงานโดยเคารพในพระวินัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจของพวกเขา เจ้าคณะแขวงเป็นผู้แทนของอัคราธิการเพื่อดูแลคณะผู้ร่วมงานในแต่ละแขวง แต่ท่านสามารถมอบหมายให้มีตัวแทนของตนในระดับแขวงเพื่อส่งเสริมงานอภิบาลร่วมกันของทุกกลุ่ม และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในระดับท้องถิ่นด้วย

 

ornament (1)